بررسی اثرات سطوح مختلف شدت نور بر پارامترهای تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، گروه کشاورزی، جویبار، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، باشگاه پژوهشگران جوان، جویبار، ایران

3 عضو جهاد دانشگاهی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، قائمشهر، ایران

چکیده

یکی از عوامل مهم و مؤثر در ارزیابی سیست آرتمیا، پارامترهای مربوط به تخم گشایی آنها بوده که در این بین عوامل مختلفی مانند درجه حرارت، شوری، میزان اکسیژن محلول، PH، نور، تراکم سیست آرتمیا و همچنین مصرف بالای برق در کارگاه های تکثیر میگو و ماهی جهت تخم گشایی سیست آرتمیا اهمیت دارند. در این مطالعه اثرات شدت های مختلف نوری بر پارامترهای درصد، کارایی و همزمانی تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه تخم گشایی سیست آرتمیای ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات تخم گشایی و برداشت سیست در دو مرحله مجزا صورت گرفت. نتایج آزمایشات مرحله اول نشان داد که بیشترین و کمترین میزان درصد تخم گشایی به ترتیب در شدت های نوری 2500 و 5000 لوکس دیده شد. شدت های نوری صفر و تاریکی کامل نیز تقریباً 89 درصد تخم گشایی دیده شد. اختلاف معنی داری از نظر درصد تخم گشایی دیده نشد. سیست آرتمیای دریاچه ارومیه قابلیت تخم گشایی در شدت های مختلف نوری را داشته ولی بهترین نتایج در تیمارهای با شدت های نوری بین 3000 ـ2000 لوکس نشان داد. کارایی بالایی در سیستم های نگهداری شده در شدت های نوری پایین مشاهده شد. همزمانی تخم گشایی در تیمارهای مختلف نیز اختلاف فاحشی از خود نشان نداد. در شدت نوری صفر لوکس بدترین مقدار همزمانی تخم گشایی مشاهده شد. لذا بهتر است که سیست ها بعد از هیدراتاسیون اولیه در شدت نوری 2000 تا 3000 لوکس قرار گیرند. با این وجود نتایج نسبتاً قابل قبولی در شدت نوری صفر لوکس مشاهده شده که این موضوع از نظر صرفه جویی در مصرف برق در کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی و میگو نهایت اهمیت را در فصل طولانی دوره تکثیر دارد. با این وجود، بهترین شدت نور جهت دستیابی به بالاترین درصد، کارایی و همزمانی تخم گشایی در محدوده بین 3000 ـ2000 لوکس عنوان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Levels of Light Intensity on the Parameters of Hatching Eggs of Artemia Cysts in Urmia Lake

نویسندگان [English]

  • مهران مسلمی 1
  • عبدالغفار عبادی 1
  • عارف صادقی نیک 2
  • شهریار مهدی آبادی 3
  • سیدموسی حسینی 4
چکیده [English]

In evaluation of Artemia amphibian, one of the effective, important factors was parameters pertaining to their hatching eggs, and in the meantime factors such as temperature, salinity, dissolved oxygen rate, PH, light intensity, Artemia amphibian density as well as high power consumption in the workplaces of propagating fish and shrimps were examined for the purpose of hatching eggs. In addition, effects of different light intensity on percentage parameters, efficiency and hatching simultaneity of Artemia amphibian of Urmia Lake have been brought under consideration in this study. Experimentations of hatching eggs and amphibian reaping were done in two separate phases. At the first stage, the results showed that the greatest and least percentage of hatching was found respectively in light intensity with 2500 luxes and 5000 luxes. Light intensity 0 was seen and also a full dimness was approximately 89 percent. There was no a significant difference from hatching point of view. A light efficiency was observed in low light intensity at the protected systems. Simultaneity of hatching eggs also did not show any notorious difference of itself in various Tymars. The worst synchronism rate of hatching was seen in light intensity with 0 lux. Therefore, amphibian had better repose on a light intensity between 2000 luxes to 3000 luxes after the early hydration. However, relatively acceptable results have been observed in light intensity 0 lux so that this issue is of great importance from saving in power consumption in breeding workplaces of fish and shrimps in the long season of the proliferation period. However, the best light intensity is set forth within 2000-3000 luxes for the purpose of getting access to the highest percentage, efficiency and hatching simultaneity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • Cysts
  • Hatching Eggs
  • Light
  • Treatment