اثرات سمی استنشاق مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیت های موش آزمایشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

امروزه مواد سفیدکننده وشوینده ازمتداول ترین محصولاتی هستند که مورد استفاده عموم قرار می گیرند. گاهی افراد برای پاکیزگی بیشتر از مخلوط مواد سفیدکننده وشوینده استفاده می کنند که به علت برخی فعل وانفعالات شیمیایی موجب آزاد شدن بیشتر گاز کلر و در نتیجه شدت علائم مسمومیت می شود. در این پژوهش اثرات سمی مخلوط این دو ترکیب بر روی سلول های خون موش سوری مورد بررسی قرار گرفت.تعداد 42سر سوری نر بالغ نژاد NMRIبا وزن 3andplusmn;35 گرم و سن 10- 8 هفته به 6 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند.گروه های تجربی 1- 2- 3 با استفاده از اتاقک شیشه ای(chamber) به صورت استنشاقی به مدت 20 دقیقه در معرض اسپری مقدار 1 سی سی از مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده توسط دستگاه نبولایزر قرار گرفتند. گروه های تجربی 4- 5 -6 به مدت 35 دقیقه در معرض استنشاق همان مقدار از مواد قرار گرفتند. موش ها در فواصل 24- 48- 72 ساعت بعد از استنشاق از قلب موش ها خون گیری شد و توسط لام نئوبار تعداد سلول ها مورد بررسی قرار گرفت. و برای شمارش افتراقی لوکوسیت ها، لام ها به روش گیمسا رنگ آمیزی شدند. با افزایش مدت زمان استنشاق و گذشت زمان اثر گذاری افزایش معنی داری در تعداد لوکوسیت ها دیده شد.از آنجا که رادیکال های تولید شده توسط کلر در بدن سبب آسیب به DNAمی گردند و باعث ایجاد تغییرات در سیکل سلولیDNA می گردد در نتیجه سنتزDNAدچاراختلال گردیده وبا سرعت بیشتری انجام شده پس تکثیر گلبول های سفید نیز به سرعت انجام می پذیرد. بنابراین افزایش مدت زمان استنشاق در طی زمان باعث افزایش تعداد لوکوسیت ها می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Inhaling the Toxic Mixture of Bleach and Detergent Materials on Leukocytes of Mice

نویسندگان [English]

 • غلامحسن واعظی 1
 • فاطمه طوسی 2
 • عبدالحسین شیروی 2
 • مهسا پورکاظم 2
 • فرشته علی آبادی 2
چکیده [English]

Today,bleachandcleaningmaterialsarethemost commonproductsthatareused bythe public.Sometimes amixtureofbleachanddetergentsforcleaninguse someoftheChemistryof thefurtherrelease ofchlorine gaspoisoningandthesymptomsaresevere.Chlorinegashas been knownas a mucus membranes and respiratory tract irritant .This gas can increase free radicals. Free radicalscancausecell damage.Theeffects ofinhalingthe gasanditsconsumptiononbody tissuesandbloodcells,complete informationis available The aimof this studythe effects ofinhalingtoxicmaterials,bleachanddetergentmixtureofbloodcellsinthemice.42adult male mice NMRIweighing35andplusmn;3 g and10 to 8weeksto6 groupswere divided intoexperimentalandcontrolgroups. Experimentalgroup1 - 2 -3 withthechamberaglass(chamber)to beinhaledfor 20 minutestosprayamixtureof1 ccof bleachanddetergent were usedby thenebulizer.Experimentalgroups4-5-6, 35minutestoinhalethe same amountofmaterialreceivedmiceat24 to 48-72 hoursafterinhalationofblood sampling, they werethenGiemsastainedslidespreparedandexaminedNewbury.Thestudywasdoneby increasing theexposuretimeincreasedsignificantly thenumber ofleukocytesanderythrocyteswere foundtohavebeentransformed.Increasedduration ofexposure toa mixture ofbleachanddetergent, and over time changesincreased thenumber ofleukocytes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bleach
 • Detergent
 • chlorine
 • Leukocyte
 • Inhalation
 • Mice