بررسی تداخل اثر عصاره الکلی گیاه شاهتره و داروی کلرامبوسیل براسپرماتوژنز موش صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، گروه زیست شناسی، پرند، ایران

چکیده

در این تحقیق اثرات عصاره الکلی گیاه شاهتره Fumaria parvifloraمتعلق به خانواده Fumariaceaبه عنوان یک آنتی اکسیدان و تداخل آن با داروی کلرامبوسیل بر بافت بیضه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، شناخت محل اثر کلرامبوسیل در بافت بیضه و اثر حفاظتی عصاره الکلی شاهتره در برابر آن می باشد. رات های نر بالغ نژاد ویستار در 6 گروه 7 تایی گروه بندی شدند. گروه شاهد1 روغن مایع، گروه شاهد2 کلرامبوسیل (10 mg/kg w.b.)، گروه تیمار1 عصاره الکلی شاهتره (150 mg/kg w.b.)، گروه های تیمار2و3 و4 کلرامبوسیل (10 mg/kg w.b.) و به ترتیب عصارهالکلی شاهتره با غلظت های 150، 250 و 350 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از طریق گاواژ دریافت کردند، پس از 15 روز موش ها تشریح و بیضه ها بیرون آورده شدند و پس از مورفومتری از آنها لام های میکروسکوپی تهیه شد و مورد بررسی بافت شناختی قرار گرفتند. اپی تلیوم ژرمینال بررسی شده و تعداد سلول های زاینده شمارش گردید.مشخص شد که کلرامبوسیل درگروه شاهد 2 اندازه بیضه و تعداد سلول های اسپرم را بطور معنی دار کاهش داده است،اما در گروه های تیمار اثرات کاهشی و افزایشی روی اسپرم ها مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Interference effect of Fumaria parviflora Ethanolic Extract and Medicine Chlorambucil on the Spermatogenesis of Male Wistar Rat

نویسندگان [English]

  • زهرا حبیبی 1
  • میترا حیدری نصر آبادی 2
  • عبدالحسین شیروی 1
  • مونا سوری 1
چکیده [English]

This study the effects of ethanolic extract of Fumaria with the scientific name of Fumaria parviflora that belongs to the family of Fumariacea as an anti-oxidan and interference of it with chlorambucil in testis tissue is considered. The aim of this study is to investigate the effect site of chlorambucil in testis tissue and protective role of the Fumaria ethanolic extract, against male wistar rats is grouped in six, seven group(n=7). The witness 1 group was served with only liquid oil; the witness 2 group was served only with 10 mg/kg w.b. chlorambucil. The treatment 1 group 150mg/kg w.b Fumaria ethanolic extract, the treatment groups 2, 3, 4 were served with10 mg/kg w.b. chlorambucil and 150, 250, 350mg/kgw.b. Fumaria ethanolic extract respectively Chl via gavage. After 15 days the rats should be analysed and their testis were brought out and after the morphometry studies, they were studied histologically. Germinal epithelium is considered and the number of cells were counteddistinguish that chlorambucil in witness 2 group was very effective and the size of testis and the number of sperms were greatly decreased, but in treatment groups the changes were related to dosage of Fumaria ethanolic extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethanolic extract
  • Fumaria parviflura
  • Cholorambucil
  • Spermatogenesis
  • Rat