بررسی اثرات خواص ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی گل نر گردو بر آنزیم های کبدی در موش-های صحرایی نر بالغ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، فارس، ایران

چکیده

دیابت یک ناهنجاری متابولیکی ناشی از نقص در ترشح یا کارکرد انسولین می باشد. گردو ماده ای مغذی است که در طب سنتی برای درمان دیابت نیز کاربرد دارد.این تحقیق به بررسی اثر بخشی گل نر گردو بر دیابت و عوارض کبدی آن می پردازد. در این پژوهش از 80سر رت نر 200 تا 225 گرمی، در3 گروه کنترل، دیابتی و غیردیابتی استفاده شد. گروه کنترل 8 سر. گروه دیابتی شده و غیر دیابتی هر کدام 32 سر که هر یک از این گروه ها خود به 4 دسته 8 تایی تقسیم می گردند: (الف) گروه شم، (ب) گروه تجربی با دریافت g/kg2 عصاره، (ج)با دریافت g/kg4عصاره،(د) با دریافت g/kg6 عصاره. 8 سر موش هم جهت تعیین دوز کشنده (LD50)استفاده شد. برای ایجاد دیابت به صورت IPازmg/kg 60 استرپتوزوتوسین (STZ)استفاده گردید. موش ها به مدت 15 روز و به صورت تک دوز توسط عصاره تیمار شدند و در پایان روز پانزدهم از طریق داخل بطنی از حیوانات خونگیری شده و سپس با استفاده از کیت های تشخیصی سطوح سرمی قند خون و آنزیم های کبدی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گل نر گردو باعث ایجاد کاهش معنی داری در سطوح سرمی گلوکز و آنزیم های ASATوALPدرگروهای دیابتی نسبت به گروه های غیردیابتی تیمار شده می گردد.در این پژوهش تأثیر مفید عصاره هیدروالکلی گل نر گردو به دلیل مهار آسیب کبدی و کاهش میزان قند خون، بصورت غیروابسته به دوز، در گروه های تجربی دیابتی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Hydroalcohlic Walnut Extract of Juglans regia Male Flower on Blood Sugar Level and Liver Enzymes Activity in Intact and Diabetic Adult Male Rat

نویسندگان [English]

  • سید ابراهیم حسینی
  • کاظم کریم زاده
چکیده [English]

Diabetes is a metabolic disorder with hyperglycemia due to defects in secretion, insulin function or both are specified. Walnut nutritional purposes in addition to traditional medicine in Iran is also used to treat diabetes, so this study examines the effect of male flowers on some walnut diabetes on diabetic male rats by measuring the amount of blood sugar and liver enzymes. The study on 80 male rats with 200 to 225 grams weight, which accidentally in three groups were performed. The first group: Control, Second: Diabetic 32 and next Group: Non-diabetic 32 over each of the groups to four are divided into eight categories: (A) The control group received normal saline, (B) treated with experimental group received the extract 2g/kg,) C) Received the extract 4g/kg, (D) Extract the downloaded 6g/kg. Eight rats were used for determination of lethal doses of LD50. For diabetes as IP 60mg/kg of streptozotocin were used. Rat daily for 15 days as a single dose extracts were treated at the end of the fifteenth day from the ventricular blood sampling were performed.Results showed a significant reduction blood sugar and ASAT,ALP in diabetics than non-diabetic group receiving thehydroalcoholic extractof male flowers walnut. However this effect is not dependent dose. In this study hydroalcoholic extract useful effect of male flowers Walnut liver damage due to inhibition and reduced blood sugar and liver enzymes levels, non-dose dependent, was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • hydroalcoholic extract male flowers walnuts
  • Male rat
  • liver enzymes
  • Streptozotocin