اولین گزارش از لاسرتای کوهستانیEremias montanus (خزندگان: سوسماران: لاسرتیده) در استان همدان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان، همدان، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه زیست شناسی، کرمانشاه، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه علوم محیط زیست، تهران، ایران

چکیده

گونه لاسرتای کوهستانی Eremias montanusمتعلق به خانواده Lasertidae بوده و یکی از گونه هایبومی سوسماران ایران محسوب می شود. گونه هایبومی بدلیل اینکه تنها در یک محدوده ی جغرافیایی خاصی وجود دارند دارای ارزش هایبسیار زیادی جهت مطالعات علمیمی باشند. در این پژوهش جهت پیدا نمودن این گونه مناطق بسیار زیادی از استان همدان مورد بررسی قرار گرفت اما تنها در ارتفاعات بسیار بالای رشته کوه الوند در 18 کیلومتری استان همدان مشاهده گردید. این پژوهش در سال 1389 از اوایل فروردین ماه تا اواخر آبان ماه همزمان با بیدار شدن گونه از خواب زمستانی انجام پذیرفت و جهت جمع آوری نمونه هااز روش ترنسکت خطی استفاده گردید. در مجموع 13 نمونه جمع آوری گردید که ده مورد بالغ و سه مورد نابالغ بود و مطالعات مورفولوژیک، رفتارشناسی و اکولوژیک بر روی آنها انجام گرفت. در این پژوهش برای اولین بار این گونه در استان همدان شناسایی گشت، در صورتیکه در مطالعات گذشته تنها از روستای سیاه دره یاستان کرمانشاه گزارش شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The First Report of Mountain Racerunner, Eremias montanus (Sauria: Lacertidae) in Hamedan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • عمار رهبر 1
  • محمود کرمی 2
  • نصرالله رستگارپویانی 3
  • علیرضا محمدی 4
چکیده [English]

Eremias montanusbelonging to the family Lacertidae and is an endemic lizard of Iran. Endemic species because only certain geographical areas there are many values ​​are for academic studies. In this study to find these regions to make a lot of Hamedan province were studied, but observed only in Alvand Mountain in 18 km Hamedan province. The research was performed from early April until late November in 2009; while this species spend hibernation and samples were collected by line transect method. In total 13 samples were collected the 10 specimens were mature and 3 specimens were immature and morphological, ecological and ethological studies were conducted on them. In this study, for the first time this species was detected in Hamedan province, whereas reported only in previous studies of Siah dareh Village in Kermanshah province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Ethology
  • Endemic species
  • Eremias montanus
  • Hamedan province