مقایسه تغذیه ای جیره بیومار، دل گوساله، کرم فشرده، کرم خونی، گاماروس و آرتمیا بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی سوروم (Heros Severus)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه شیلات، بندر گز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران

چکیده

جیره بیومار، دل گوساله، کرم فشرده، کرم خونی، گاماروس وآرتمیا کهبه طور رایج در تغذیه ماهیان زینتی و آکواریومی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه به منظور تعیین بهترین شاخص های رشد و بازماندگی در ماهی سوروم که یکی از ماهیان با ارزش و دارای اهمیت اقتصادی در بین ماهیان زینتی موجود در ایران می باشد، اثرات تغذیه ای جیره فوق مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد که کدامیک از غذاهای مورد استفاده بیشترین اثر را در رشد ماهی ماهی سوروم خواهند داشت. این تحقیق به مدت 8 هفته و در 12 آکواریوم و با تعداد 20 عدد ماهی در هر آکواریوم و در 4 تیمار شامل: تیمار1 : غذای بیومار، تیمار2: دل گوساله چرخ شده ، تیمار3 : کرم فشرده، تیمار 4 : کرم خونی، تیمار5 : گاماروس و تیمار 6 : آرتمیا با میانگین وزنی16/0 andplusmn;398/0 گرم انجام گردید. میزان غذای مورد نیاز با توجه به وزن توده زنده برابر 15 درصد وزن بدن و 4 بار در روز در ساعت های 8، 12،16و 20 به هر آکواریوم وارد گردیدند. در نهایت داده های هر تیمار تحت آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و آنالیز همبستگی قرار گرفتند. وقتی که تفاوت ها معنی دار بود (Pandlt;0.05) از تست جداساز دانکن برای مقایسه میانگین بین تیمارها استفاده شد. در وزن و طول بدن ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (Pandlt;0.05)به طوری که بیشترین افزایش وزن و طول بدن در تیمار 1 و کمترین افزایش در تیمار 5 می باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از لحاظ FCR، CF، SGR، BWIو GRاختلاف معنی داری مشاهده می گردد (Pandlt;0.05). بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان گفت که در بین 6 نوع غذای مورد استفاده بیومار بهترین اثر را بر روی شاخصای رشد ماهی سوروم دارد و به طور کلی بیشترین کارایی غذاهای مورد استفاده برای ماهی سوروم به ترتیب زیر می باشد: بیومار andlt;دل گوسالهandlt;کرم خونی andlt;کرم فشرده andlt;آرتمیا andlt;گاماروس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Feeding Effects of Biomar, Calf Heart, Tubifex, Blood Worm, Gammarus and Artemia on Indicators of Growth and Remaining in Severum Fish, Heros Severus

نویسندگان [English]

 • مجید محمدنژاد شموشکی 1
 • سمیرا حیدری 2
 • سیدحامد موسوی ثابت 2
چکیده [English]

The nutrition Biomar convention, calf heart, tubifex, blood worm, gammarus and artemia that the common aquarium fish shops as a common food nutrition of ornamental fish. This study was done to determine the best indicators of growth and survival on Severum that is one of the economic value and importance among the ornamental fish are found in Iran were investigated to determine which of the foods used in the growth of the most fish will Severum. This study for 8 weeks and 12 aquariums with 20 numbers of fish in each aquarium and the four treatments included: treatment 1: biomar, treatment 2: calf heart, treatment 3: tubifex, treatment 4: blood worm, treated 5: gammarus and six treatments: artemia with average weight 0.398 andplusmn; 0.16 g was performed. Amount of food required according to the weight of the biomass and 15 percent of body weight four times a day in hours 8, 12.16 and 20 were imported to any aquarium. Finally, data of each treatment were analyzed by one-way ANOVA and analysis of correlation. When differences were significant (P andlt;0.05), Duncan test was done to mean comparison between treatments. There were significant differences between weight and body length of fishes (P andlt;0.05). So that the maximum increase in body weight and length belong to treatment 1 and minimum belongs to treatment 5. The results also were identified between treatments studied in terms of FCR, CF, SGR, BWI and GR is significant difference (P andlt;0.05). Based on the results of this study can be said that among the six types of food used biomar best effect on fish growth indicators severum and generally used for foods highest efficiency severum is as follows: biomar andgt; calf herartandlt; tubifexandlt; blood wormandlt; artemia andlt; gammarus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biomar
 • Calf heart
 • Tubifex
 • Blood worm
 • Gammarus
 • Artemia
 • Growth indices
 • Heros severus