اولین گزارش از لاسرتای شکم سبز Darevskia chlorogaster(سوسماران: لاسرتیده) در استان اردبیل

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، گرگان، ایران

چکیده

سوسماراندر شبکه حیات، زنجیره غذایی و اکوسیستم خشکی جایگاه برجسته ای دارند. جانورشناسان در نقاط مختلف جهان برای شناسایی این جانوران مطالعات زیادی انجام داده اند که نتایج آن منجر به یافتن گونه های جدید و تهیه نقشه های پراکنش جغرافیایی آنها شده است.استان اردبیل از جمله مناطقی است که در آن پژوهش قابل ملاحظه ای بر روی خزندگان انجام نگرفته است. لذا در این پژوهش سعی شده درحد توان و امکانات این استان مورد نمونه برداری و مطالعه قرار گیرد.همچنینمطالعه بیوسیستماتیک خانواده Lacertidaeازاستان اردبیل از سال1388 آغاز و جمع آوری نمونه ها در طی بهار، تابستان، پاییز و اواخر زمستان انجام شد. در این پژوهش 21 نمونه از جنس Darevskiaجمع آوری گردید وبر اساس ویژگی های مورفولوژیک، مورفومتریک و مریستیک معلوم گردید که 4 نمونه جمع آوری شده، مربوط به گونه لاسرتای شکم سبز(Darevskia chlorogaster)می باشد. همچنین نقشه پراکنش ترسیم شده قبلی برای اینگونه،استان اردبیل را در برنمی گرفت، که در اینمطالعه برای اولین بار از استان اردبیل جمع آوری و گزارش می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The First Report of Keeled Rock Green-Bellied Lizard Darevskia chlorogaster (Reptilia: Sauria: Lacertidae) in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • رامین محمدی آلوچه 1
  • حاجی قلی کمی 2
چکیده [English]

The Lizardson the network to life, food chain and ecosystems are outstanding dry place.Zoology around the world to identify these animals has done many studies. The results lead to new species by mapping their geographical distribution has been. Ardabil Province, including areas in which considerable research has been done on reptiles. Therefore, this study tried to limit the power and possibilities in the province and the study adhered to the sample. Read phoneticallyThis study was done in 2009. The materials of the study were collected during spring, summer, fall and late winter. This reserch were collected 21 specimens at the DarevskiaGenus,and Morphologic, morphometric and meristic characteristics have shown that 4 specimens collected are Darevskia chlorogaster. Furthermore, in this study theDarevskia chlorogaster was collected from East Ardabil province for the first time, however, its distribution map wasnand#39;t included in East Ardabil province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosystematics
  • lizards
  • Ardabil province Lacertidae
  • Darevskia chlorogaster
  • Distribution