بررسی مقایسه ای تأثیر عصاره های سیر، آقطی سیاه، و سیاهدانه بر تعداد گلبول های سفید و اجزای پروتئینی خون در موش آزمایشگاهی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، خوراسگان، ایران

چکیده

گیاهان دارویی سیاهدانه ،سیر و آقطی سیاه سه گیاه دارویی شناخته شده در طب سنتی محسوب می شوند که با داشتن ترکیبات شیمیایی مؤثر در سیستم ایمنی کاربرد فراوانی در طب سنتی جهت مقابله با عفونت دارند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مقایسه ای نقش سه گیاه مذکور در سیستم ایمنی و پروتئین های خون است. در این تحقیقموش های نر از نژاد بالب سی مورد آزمایش به چهار گروه تقسیم شدند. گروه شاهد و گروه های تجربی 1، 2 و 3 که به ترتیب دوز mg/kg50 ، 100 و 200 از یکی از سه عصاره هیدروالکلی سیاهدانه، سیر و آقطی سیاه را بصورت یک روز در میان و به مدت 20 روز با تزریق درون صفاقی دریافت کردند. در پایان آزمایش ها، خونگیری انجام شده و جهت شمارش گلبول های سفید و الکتروفورز پروتئین های خون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه دانکن و در سطح اطمینان بالاتر از % 95 (05/0 andgt; P) ارزیابی شد.بررسی ها حاکی از آن است که عصاره های سیاهدانه و سیر در سه گروه تجربی قادر به افزایش تعداد گلبول های سفید می باشد. سیاهدانه میزان پروتئین های آلبومین، آلفا 1و2 و نسبت A/Gرا افزایش داده در حالی که سیر در افزایش آلفا 1 و گاما مؤثر می باشد.درحالی که آقطی سیاه عامل کاهش غلظت پروتئین گاما می باشد. دو گیاه سیر و سیاهدانه با تغییر در تعداد گلبول های سفید و میزان غلظت پروتئین های خون نظیر آلبومین، آلفا 1 و 2 و گاما در سیستم ایمنی بدن مؤثر بوده درحالی که در خصوص گیاه آقطی سیاه نتایج تأثیر مشخصی را نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Effects of Garlic, Elderberry, and Black Seed Extract on the Leukocyte in Mice

نویسنده [English]

  • مهرداد مدرسی
چکیده [English]

The herbs Garlic, Elderberry, Black Seed have acknowledged therapeutic use in traditional medicine. With their immune-effective compounds, they are of much application in the traditional treatment of infections; the present study attempts a comparative investigation of the roles of the aforementioned herbs in the immune system and blood proteins. In this paper, the mice of the Balb/C genus were divided into four groups: control, 1, 2, and 3. Each of these received 50, 100, 200 mg/kg of garlic, elderberry, and Black Seed extracts respectively. The extract was injected using the inner peritoneum (IP) method every other day for 20 days. At the end of the experiments, blood samples were taken to conduct a count of white blood cells and an Electrophoresis of blood proteins. The results were evaluated through SPSS (Duncan test) at a Pandlt;0.05 level. The analysis indicates that Black Seed and garlic extract were able to increase the number of white blood cells. While Black Seed gave rise to the amount of white blood cells and also caused the Albumin, alpha-1 and alpha-2 proteins and the A/G ratio to increase, garlic was effective in raising alpha-1 and gamma globulin levels. This is in contrast with elderberry, which plays a significant role in decreasing the gamma proteinandrsquo;s density.The two herbs, garlic and Black Seed, impressed the immune system through changing the density of such blood proteins Albumin, alpha-1, alpha-2 and altering the number of white blood cells; whereas the result suggest no significant effect in the case of elderberry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black seed
  • Garlic
  • Elderberry
  • WBC
  • Mice