بررسی شیوع ریزحذف های نسبی gr/gr, b1/b3, b2/b3 در مردان الیگواسپرم ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه ژنتیک پزشکی، تهران، ایران

4 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

چکیده

کروموزوم Yانسان شامل ژن هایی است که بر روی یک ناحیه بزرگ جایگزین شده اند و به نواحیAZFc, AZFb, AZFaمعروف می باشند. حذف در این ژن ها با نقایصی در اسپرماتوژنز همراه می باشد که منجر بهالیگواسپرمی و آزواسپرمی می گردد. حذف های نسبی ناحیهAZFc به عنوان یک فاکتور خطر مهم برای الیگواسپرمی و آزواسپرمی گزارش شده است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی شیوع ریزحذف های نسبی کروموزم Ygr/gr, b1/b3, b2/b3)) در مردان الیگواسپرم می باشد. 30 مرد الیگواسپرمی با میزان اسپرم کمتر 106andtimes;10 و50 مرد بارور به عنوان گروه شاهد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی ریز حذف های gr/gr, b1/b3, b1/b2از روش Multiplex PCRاستفاده گردید. درمجموع 5 فرد بیمار بافراوانی 17%و 6 فرد سالم با فراوانی12% دارای حذف بودند.در بیماران 4 فرد با فراوانی 7/13%حذفgr/gr و 1 نفر با فراوانی 4/3% حذف b2/b3را نشان دادند. در بین افراد سالم 5 نفر با فراوانی10% دارای حذف gr/grو1 نفر با فراوانی2%حذف b2/b3را آشکار ساختند.این نتایج پیشنهاد می کند اگر چه شیوع ریز حذف های ناحیهAZFc در مردان نابارور ایرانی پایین می باشد، اما انجام تحقیقات مولکولی قبل از شروع هر اقدام درمانی مفید می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence Investigation of gr/gr, b1/b3, b2/b3 Partial Polymorphisms in Iranian Oligospermia Males

نویسندگان [English]

  • پریچهر یغمایی 1
  • ناصر سلسبیلی 2
  • نسیم حیاتی رودباری 1
  • رضا میرفخرایی 3
  • مریم منتظری 4
  • میترا عطایی 1
چکیده [English]

The human Y chromosome contains genes that are located on three major intervals defined as AZFa, AZFb, AZFc. Deletions in these genes may result in spermatogenic failure in patients with oligospermia and azoospermia. The main perpose of this study is the investigation Prevalence partial microdeletion of Y chromosome (gr/gr, b1/b3, b2/b3) in oligospermia Males. In this study 30 oligospermia infertile mail with sperm count andlt;10andtimes; 106 and 50 fertile men was investigated. Multiplex PCR were performed for investigation gr/gr, b1/b3, b2/b3 microdeletions. Totally, 5 patients (17%) and 6 healthy individual (12%) had deletions. 4 patients (13/7%) with gr/gr and 1patient with b2/b3 (3/4%) had shown. In healthy individual were 5 cases (10%) with gr/gr partial and 1 case (2%) with b2/b3. Our findings suggest that knowing the prevalence of AZF microdeletions in Iranian infertile men will be informative before starting assistend reproductive treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Y chromosome microdeletion
  • partial deletion
  • oligospermia