بررسی پراکنش و دامنه میزبانی جمعیت های نماتودهای خانواده Longidoridae در استان های مازندران، گلستان و سمنان

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی ، دامغان، ایران

چکیده

بهمنظور بررسی پراکنش نماتودهای خانواده Longidoridaeدر سه استان مازندران، گلستان و سمنان، طی سال های۱۳۸۷-۱۳۹۰ دربهار و پاییز، سه مرحله عملیات نمونه برداریاز خاکریزوسفر گیاهان مختلف و شمارش جمعیت برخی از گونه های معرفی شده ازاین گروه،نشان داد که جمعیت این نماتودها در خاک های مناطق جنگلی و بکر بامیزان هوموس بالا در عمق متوسط ۴۰-۴۵سانتی متربیشتربوده است.در این تحقیق پنج گونه Longidorus iuglandis، Longidorusrubi، Xiphinemaindex، XiphinemapachtaicumوXiphinema mazandaranenseاز مناطق مختلف گزارش شدند که گونه های L.iuglandisو L.rubiبرای اولین بار ازایران گزارش می شوند.در این تحقیق میزانپراکندگی و دامنه میزبانی جمعیت این گونه ها نیز بررسی شده استکه بیشترین میزان جمعیت مربوط بهگونه L.iuglandis با تعداد ۴۸ نماتود از ریزوسفر درخت زردآلو درروستای آهوانو شهرستان دامغان میباشد. گونه های X. indexو X. pachtaicumدر اکثر مناطق مشاهده شدندکه نشان می دهد جمعیت اینگونه ها دارای پراکندگی بیشتری نسبت به بقیه گونه ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Distribution and Population Host Region of Nematodes Family Longidoridae in Mazandaran, Golestan and Semnan Provinces

نویسندگان [English]

  • شهربانو بخشی امره ای
  • ثمینه هراتی
چکیده [English]

In order to study of distribution and host range of nematodes belonging to the family Longidoridae in 3 province, Mazandaran, Golestan and Semnan, during 2010 and 2011 in Spring and Fall seasons, after three stages sampling from the rhizosphere of different crops and counting of some population of this group, the results showed the increasing of these species in the high humus and forest soils, at 40-45 cm deep.This study yielded identification of 5 species,Longidorus iuglandis, Longidorus rubi, Xiphinema index, Xiphinema pachtaicum and Xiphinema mazandaraniense. Among these species, L.iuglandis and L. rubi are reported for the first time from Iran. Most population is belonging to L. iuglandis with 48 nematodes from rhizosphere of Apricot in Ahovano village in Damghan city. X.index and X.pachtaicum are found in most regions that shows these species are more distributied than another species

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution
  • Nematoda
  • Plant parasitic
  • Longidoridae
  • Xiphinema
  • Longidor