استان کرمانشاه و تأثیر آلودگی بر پراکنش آنها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه شیلات، اصفهان، ایران

چکیده

دراین تحقیق که از تیرماه 1388 به مدت 6 ماه صورت گرفت، به منظور شناسایی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان رودخانه گاماسیاب استان کرمانشاه و بررسی تأثیر آلودگی های صنعتی بر پراکنش گونه ها، به صورت ماهانه درسه ایستگاه به وسیله تور پرتابی نمونه برداری انجام شد. ایستگاه های مطالعاتی به ترتیب از بالادست به طرف پایین دست رودخانه بدین صورت تعیین گردید: ایستگاه1 در بالادست رودخانه درنزدیکی روستای سمنگان سفلی ، ایستگاه 2 واقع در پل چهر ، و ایستگاه3 در منطقه سرخه ده مورد بررسی قرار گرفتند.در این پژوهش، جهت صید نمونه ها تنها ازتورسالیک (پرتابی) با اندازه قطرچشمه 5/1 سانتی متراستفاده شد. بر اساس نتایج بررسی های انجام شده بر روی486 ماهی صید شده، 25 گونه از 5 خانوادهکپورماهیان (Cyprinidae)، سگ ماهیان جویباری یا رفتگرماهیان (Balitoridae)، گربه ماهیان (Sisoridae)، خانواده سگ ماهیان یا گربه ماهیان (Bagridae) و مارماهیان خاردار(Mastacembelidae) شناسایی گردیدند که به ترتیب دارای 20، 2، 1، 1 و 1 گونه در منطقه مورد بررسی بودند. در بین خانواده های ماهیان شناسایی شده نیز، کپورماهیان با نوساناتی در همه جا کاملأ غالب بوده و پس از آن رفتگرماهیان قرار دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که کم ترین تعداد گونه های صیدشده در ایستگاه 2، یعنی نزدیک منبع آلوده کننده رودخانه و بیشترین تعداد در ایستگاه 3 و دورازمنابع آلوده کننده یافت شدند. به عبارت دیگر آلودگی های صنعتی و پساب کارخانجات، بر روی پراکنش ماهیان تأثیر داشته و باعث کاهش تنوع گونه های ماهیان شده است و با دور شدن از منابع آلاینده، تنوع گونه ها افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Fishes in Gamasiab River of the Kermanshah Province and the Effect of Pollution on Their Dispersion

نویسندگان [English]

  • شهره امینی 1
  • سحر بیوکانی 1
  • جعفر سرخوش 2
چکیده [English]

In this survay that was conducted from July 1388 in 6 months, to identify fish species composition and their abundance in Gamasiab river of the Kermanshah Province and study of effect of industrial pollutions on dispersion of species, monthly sampling had been done on the fishes by cast net in 3 stations. Studied stations were determined from up to down of the river, respectively: station 1 was in upside of the river nearness Samangan-e-sofla village, station 2 in Chehr bridge region and station 3 was in Sorkheh-deh region. In this project, to catch the samples only used from cast net with 1.5 cm meshes. According to the results of studying on the 486 fish speciments, 25 species of 5 families were identified: Minnows (Cyprinidae), River Loaches (Balitoridae), Catfishes (Sisoridae), Catfishes (Bagridae) and Spiny eels (Mastacembelidae) which had 20, 2, 1, 1 and 1 species in the studied region, respectively. Among identified families, Cyprinidae were the dominant fishes in whole of region and after that were Balitoridae. Also the results showed that the minimum caught species were in station 2 or near the source of polluting of the river and the maximum species found in station 3 or far from the source of pollution. In the other hand, industrial pollution and the waste of factories were effected on the dispersion of fishes and due to decrease the diversity of them and distance of the pollution due to increase the diversity of fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah
  • Gamasiab
  • Fishes
  • Diversity
  • pollution