بررسی تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد، درصد بقاء و بلوغ زودرس Artemia franciscana در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دامغان، ایران

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

ارزش غذایی و برخی ویژگی های خاص آرتمیا موجب شده است که این موجود به عنوان یک غذای زنده و یک مدل بیولوژیک در آبزی پروری و تحقیقات مورد توجه قرار گیرد. ال- کارنیتینبه عنوان یک مکمل غذایی باعث تحریکاکسیداسیون اسیدهای چرب، افزایش احتباس نیتروژن و افزایش مقاومت در برابر استرس های محیطی می شود که اخیراً کاربرد جالبی در پرورش موجودات مختلف یافته هست. در این تحقیق تأثیر غلظت های مختلف (1، 10، 100 و1000 میلی گرم در لیتر) این ماده بر روی رشد بقاء و بلوغ زود رس A. franciscanaمورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سیست آرتمیا در شرایط اپتیمم تفریخ شده و لاروهای حاصل در شوری 80 گرم در لیتر با ترکیبی از مخمر غنی سازی شده با اسیدهای چرب غیراشباع و جلبک Dunaliella tertiolecaبه مدت 15 روزتغذیه شدند. ال- کارنیتیندر غلظت های اشاره شده به صورت مستقیم و همچنین به صورت غنی سازی شده در درون جلبک تک سلولی در اختیار آرتمیا قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق که با استفاده از برنامه آماری SPSSوoneway-Anova آنالیز شد نشان داد که این ماده تأثیر مثبتی بر تحریک بلوغ جنسی تیمارهای مورد آزمایش داشته و همچنین موجب بلوغ زودرس آرتمیاهای نر شده است به طوری که در غلظت 1000 میلی گرم در لیتر ال- کارنیتینو در روز 15 بیشترین درصد بلوغ با میانگین عددی 03/13% دیده شد. بررسی میزان رشد نیز حاکی از این بود که در غلظت 100 میلی گرم در لیتر ال- کارنیتین بهترین تأثیر را بر رشد کلی آرتمیا داشته است (pandlt;0.05). ال- کارنیتینمی تواند به عنوان یک ماده محرک رشد و بلوغ جنسی، کاربرد خوبی در آبزی پروری و تحقیقات مولکولی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dietary L-Carnitine Supplementation on the Growth Performance, Survival Rate and Early Maturation of Artemia franciscana

نویسندگان [English]

 • یاسمن خامه چین 1
 • رامین مناف فر 2
 • امیر توکمه چی 2
 • ویدا حجتی 1
 • امید ملکی بالاجو 1
چکیده [English]

Artemia mainly due to its nutrition value and also its merits has been considerate very in research biology and aquaculture. L-carnitine as a food supplement which stimulates the fatty acids oxidation and its affect on increasing of the nitrogen retention and stimulation of resistance against the environmental stresses is used lately in modern aquaculture. In order to study of the effect of dietary L-carnitine supplementationon the growth performance, survival rate and early maturation of Artemia franciscana, treatments were done by 1, 10, 100, 1000mg/l of L-carnitine supplement. The cysts of A. franciscana were hatched in optimal conditions. Acquired larvae were fed as long as 15 days with a compound of enriched yeast with HUFA and the alga Dunaliella tertiolecain salinity of 80g/l. L-carnitine supplement was added directly in culture medium and indirectly added by enrichment the algae were fed by specimens. Results revealed that this supplement can stimulate early sexual maturation and aggravates masculinization in all of the experimental groups in comparison with the control group. The best result, in this regard was recorded for 1000 mg concentration of L-carnitine in which at 15th days the best percentage of sexual maturation, 13.03%, was seen. These results showed that L-carnitine has significant effect on growth performance when it exposes in 100 mg concentration of L-carnitine

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artemia franciscana
 • L-carnitine
 • Early Maturation
 • growth
 • Survive
 • Yeast