بررسی تأثیر عصاره برگ گیاه حنا (Lawsonia inermis) بر ترمیم زخم پوستی رت نژاد ویستار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، گروه پاتولوژی، تهران، ایران

چکیده

درمانزخم هایکیازاساسی ترینمسائلیاستکهبشرازابتدایخلقتباآنروبروبودهاست.لذا تلاش برای یافتن ترکیباتی که ضمن تأثیرگذاری بر بهبود زخم ها دارای کمترین عوارض جانبی باشد یکی از آرزوهای انسان است و در این خصوص گیاهان دارویی از اهمیت خاصی برخوردارند. از آنجایی که عصاره گیاه حنا (Lawsonia inermisL.) دارای اثر ضدالتهابی و ضدعفونی کنندگی می باشد، در این پژوهش اثر عصاره این گیاه بر روی ترمیم زخم پوستی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از جمع آوری و خشک نمودن برگ های گیاه، با اضافه کردن200گـــرم از گیاه پودر شده،به1000 میلی لیترالکل 70 درصدوسپس تعیینچگالی عصارهتغلیظ شدهانجام و با غلظت 25% وزنی ـوزنی در پایه اسرینتهیه گردید.برای مطالعه از 48سر موش نر رت نژاد ویستار با محدوده وزنی 210-200 گرماستفاده شد. موش ها به سه گروه 16 تایی تحت عنوان گروه های کنترل، شاهد و تجربی تقسیم شدند، سپس در هر سه گروه زخم هایی به طول 3 سانتی متر بر روی پوست ناحیه پشتی کمری حیوانات ایجاد گردید. برای بررسی روند ترمیم زخم ها هر روز طول زخم اندازه گیری گردید و مساحت و درصد بهبودی زخم گروه های مختلف طی تمام روزهای درمان بر اساس آزمون one way ANOVAو Tukeyبا یکدیگر مقایسه شدند. به منظور مطالعات بافت شناسی، در روزهای چهارم، هفتم، جهاردهم و بیست و یکم ازهر گروه نمونه هایی از ضخامت کامل زخم ها برداشته شد. در بررسی انجام شده متوسط زمان ترمیم کامل زخم در گروه آزمایش از گروه کنترل و گروه شاهد کمتر بود. نتایج نشان می دهد که گروه درمان نسبت به بقیه گروه ها بهترین اثر را در ترمیم زخم پوستی داشته است. احتمال می رود که اجزاء موثر گیاه حنا دارای اثرات ضدالتهابی و ضدباکتریایی بوده و موجب کاهش التهاب، خونریزی و ادم زخم و همچنین موجب تحریک ساخت کلاژن و انقباض سریعترزخم، رگ زایی و اتساع عروقی می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Extract of Henna Leaves (Lawsonia inermis) on Skin Wound Healing in Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • عبدالحسین شیروی 1
  • مهدی آل بویه 1
  • ویدا حجتی 1
  • حسن اکبری 2
چکیده [English]

Wound healingis one of the most basic human issues that are facing the beginning of creation. So trying to find the ingredients in the least adverse impact on the healing of human aspirations, especially in the use of medicinal plants can be important. Henna is native to Mediterranean regions, the Near East and India.Hana in Iran in areas south of the country, including Balochistan, Bam Nrmashyr grows. Mostpartsof matureleaves ofhennausedit.Since extracts of Henna (Lawsonia inermis L.) have anti-inflammatory and disinfectant effects, in this research, the effect of hydroalcoholic extract of this plant has been investigated on wound healing. After collecting and drying plant leaves, the hydroalcoholic extract soaking method were prepared and concentrated.Study of 48 male rats Wistar rats weighing 200-210 g were used in the range.Ulcers 3 cm in length on the back of mice were Haayjad and and then were divided into three groups of sixteen: The first group was kept as control without treatment, the second group of Eucerin(negative control), Group III of the ointment made ​​from the henna plant extract based Eucerinwas used once a day. To study wound healing every day was measured during wound And the percentage of wound healing in different groups during all days of treatment based on one way ANOVA and Tukey test were compared. To histological studies, on days 3, 7, 14 and 21 of each group samples of full thickness wounds were removed.Average time of survey complete wound healing in group 3 (treated with henna extract) was lower than of a group 1 (no treatment) and group 2 (treated with Eucerin). Results indicate that the treatment group has the best effect in wound healing in comparison with other groups. It is possible that the components of henna have anti-inflammatory and antibacterial effects, and reduces inflammation, edema and bleeding and also stimulate collagen formation, faster wound contraction, angiogenesis and vasodilatation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wound healing
  • Extracts ofHenna
  • Skin
  • Rat