بررسی تأثیر نانوسیلور آشامیدنی برروی میزان مرگ و میر جنین در رت

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، گروه زیست شناسی، جویبار، ایران

چکیده

نانوسیلور یکی از دستاوردهای شگرف در نانوتکنولوژی است که در عرصه های مختلف پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و دامپروری کاربرد دارد. نقره در ابعاد بزرگتر، فلزی با خاصیت واکنش دهی کم می باشد اما هنگامی که به ابعاد کوچکتر در حد نانومتر تبدیل می شود خواص ویژه آن افزایش می یابد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نانوسیلور آشامیدنی برروی میزان مرگ و میر جنین رت می باشد. این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در آن از 12 سر رت ماده باردار استفاده شد. رت ها به 3 گروه 4تایی تقسیم شدند. گروه اول: کنترل، گروه دوم: رت هایی که نانوسیلور با دوز بالا(10ppm) به صورت آشامیدنی دریافت می کردند، گروه دوم: رت هایی که نانوسیلور با دوز پایین(1ppm) به صورت آشامیدنی دریافت می کردند. تیمار رت ها از روز شانزدهم بارداری شروع و تا روز بیست و سوم بارداری، پس از تولد نوزادان ادمه داشت. بعد از این مدت تعداد نوزادان بدنیا آمده و مرده شمارش شدند و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 15و آنالیز آماری یک طرفه ANOVAبررسی شد که تفاوت معنی داری از لحاظ تعداد جنین مرده بین گروه های کنترل و آشامیدنی با دوز بالا وجود داشت. این نتایج گویای آن است که نانوسیلور آشامیدنی اثرات سیتوتوکسی برروی جنین گذاشته و منجر به مرگ آن می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Drinking Nanosilver on Fetus Death in Rat

نویسندگان [English]

  • وجیهه قربان زاده 1
  • عبدالغفار عبادی 2
چکیده [English]

Nanosilver, as one of the wondrous scientific outcomes of nanotechnology, has numerous usages in both medicine and pharmacy. In its larger sizes, silver is a metal with low reaction sensitivity but when transformed to very small particles, as small as nanometer, its special properties are intensified. The purpose of this study is the effect of drinking nanosilver on fetus death in rat. In this investigation, 12 pregnant rats were used in experimental environment. The rats were randomly assigned to 3groups of 4. Group1 or the control group, group2, rats which received high dosages (10ppm) of nanosilver through drinking, group3, rats which received low dosage (1ppm) through the same procedure. From the 16th day of pregnancy on, the pregnant rats were treated with drinking nanosilver with the concentration of 10 and 1ppm and the treatment went on till the 22nd day of pregnancy. Later on, the death rate of the babies was monitored in both the treatment and control groups and result were investiged with SPSS software and one way ANOVA statistics analysis. The results of the study depicted the fact that usage of nanosilver through drinking during pregnancy has cytotoxic effects on fetus and would lead to the death of the baby.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanosilver
  • Rat
  • Cytotoxic effects