تأثیر سطوح متفاوت لیزین بر مورفومتری خمل‌های روده باریک جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین و رشد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، گروه پیراپزشکی، سمنان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فیزیولوژی، فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران

3 دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، شهرکرد، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی سطوح متفاوت آمینواسید لیزین بر مورفولوژی خُمل های روده باریک جوجه های گوشتی می باشد. 180 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308، در سه گروه 60 قطعه ای، هر گروه شامل سه قفس20 قطعه ای در دوره آغازین، جیره غذایی حاوی 2/1، 3/1 و4/1 درصد لیزین و در دوره رشد جیره غذایی حاوی 1/1 ،2/1 و 3/1 درصد لیزین به ترتیب در گروه های کنترل، درمان 1 و 2 مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان روز14 و28، 6 قطعه جوجه از هر گروه (2 جوجه از هر قفس) به طور تصادفی انتخاب شده و پس از ذبح، از قسمت میانی دئودنوم، ژژنوم وایلئوم نمونه گیری انجام شد. در پایان نمونه برداری، در هرنمونه ابعاد خمل ها و عمق کریپت ها محاسبه گردید. پس از انجام آزمایش، داده ها توسط نرم افزار SPSSمورد تحلیل آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukeyبا درصد احتمال 5 درصد، قرار گرفتند. افزایش لیزین در گروهدرمان2نسبت به کنترل باعث افزایش معنی دار(05/0andgt;p)ارتفاع و عمق کریپت ها در هر سه قسمت روده باریک شده است. عرض خملهای روده باریک به صورت وابسته به غلظت لیزین افزایش معنی داری (05/0andgt;p)نسبت به گروه کنترل داشت. در ژژنوم، مصرف سطوح متفاوت لیزین بر نسبت طول به عمق کریپت و طول به عرض خمل، بی تأثیر بود. افزایش لیزین در جیره غذایی جوجه ها باعث افزایش طول خمل ها و عمق کریپت ها در روده باریک می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Dietary Lysine Levels on Small Intestine Morphometrics in Starter and Grower Period of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • غلامحسن واعظی 1
  • مسعود تشفام 2
  • شهاب بهادران 3
  • حیدر فرازیان 4
چکیده [English]

Theandshy; purpose of this study to demonstrate the effects of lysine supplement on Small Intestine Morphometrics of broilers chickens. 180 day old male Ross breed broiler were purchased and divided into 3 groups. In starter period Control group received diet containing 1.2% lysine, Treatment 1 and Treatment 2 group received diet containing 1.3% and 1.4% Lysine, respectively. In Grower period Control group received diet containing 1.1% lysine, Treatment 1 and Treatment 2 group received diet containing 1.2% and 1.3% Lysine, respectively. Intestine villous Morphometrics examination was done by analyzing of villiand#39;s height, width and depth of crypts. PAS solution was used in order to staining samples. Data analyzed by SPSS 17software through one-way variance analysis and Tukey Test. The finding shown that as diet lysine increased, in trearment2 the villous height and crypt depth had a significant increase compared to the control Group. The growth of intestine villous width which depends on lysine density had significant increase (Pandlt;0.05) compared to control group. Lysine had no significant effect villous height to crypt depth ratio and villous height to villous width ratio in the jejunum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysine
  • small intestine Morphometrics
  • villi
  • broilers chickens