بررسی تأثیر داروی جینکو بی لوبا بر روی یادگیری احترازی غیر فعال در رت نر بالغ نژاد ویستار

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران

چکیده

با توجه به اینکه جینکو بی لوبا یکی از داروهای گیاهی است که در درمان فراموشی استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر داروی گیاهی جینکو بر روی یادگیری احترازی غیرفعال با اندازه گیری میزان STL(گذاشتن پاهای حیوان از در گیوتینی)را به عنوان تأخیر در ورود به بخش تاریک در یادگیری احترازی غیرفعال می باشد.(Step Through Latency) پودر عصاره جینکو از شرکت اهورا دارو در ایران بدون هیچ گونه ماده افزودنی خریداری شد و بر روی موش های آزمایشگاهی نر نژاد ویستار آزمایش صورت گرفت. دوزهای استفاده شده در این تحقیق40و65و90میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش بود که دوز65 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم به عنوان دوز مؤثرانتخاب شد.دستگاه مورد استفاده در این تحقیق دستگاه شاتل باکس می باشد.یادگیری احترازی غیر فعال شامل سه مرحله عادت، آموزش و به یادآوری می باشد. اساس این نوع یادگیری، برقراری ارتباط بین دو محرک شرطی (تاریکی) و غیرشرطی (شوک الکتریکی) است.دوز مؤثر در این تحقیق دوز65 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم بود که هم سطح کورتیکوسترون و هم سطح STL

را افزایش می داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Ginkgo Biloba on Passive Avoidance Learning in Mature Male Wistar Rat

نویسندگان [English]

  • حیدر آقابابا
  • راضیه متحدزاده
چکیده [English]

As respect to this thatGinkgo biloba is one of the most popular herbs which is used to treat amnesia.In this research we investigate the effects of Ginkgo Biloba on passive avoidance learning via measurement STL(Step Through Latency) in male wistar rat.The powder of extractGinkgo biloba buying from Drug Ahura Company in Iran with no addictive materials and testing on male wistar rat. We use the dosages 40, 65, 90 mg/kg and the dosage 65 mg/kg is as effective dosage. The unit that we use in this test is shuttle box.The unit of Passive Avoidance Learning is shuttle box. The base of this type of learning was the relation between conditioned stimulus (dark) and unconditioned stimulus (electrical shocks). The dosage 65 mg/kg has the most effect and select as effective dosage (p andlt; 0.05) that cause increase in STL(second) and corticosterone (mg/dl).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning and Memory
  • shuttle box
  • Ginkgo Biloba