بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، گروه زیست شناسی، پرند، ایران

چکیده

بدون شک گیاه پنج انگشت(Vitex agnus castus)و گیاه رازیانه(Foeniculum vulgare)از مهمترین گیاهانی هستند که به عنوان درمانگر طبیعی برای بهبود مشکلات هورمونی خانم ها استفاده می شوند.اما درباره تأثیر عصاره آبی گیاه پنج انگشت و اثر تلفیقی این دو گیاه بر میزان هورمون های LHوFSHو تستوسترون در سرم خون موش نر هیچ گزارشی وجود ندارد. این طرح، اثر گیاه پنج انگشت و گیاه رازیانه را بر میزان هورمون لوتئینی(LH) و هورمون محرک فولیکولی(FSH) و هورمون تستوسترون در موش سوری نر نژاد NMRIرا بررسی می کند. این یک مطالعه تجربی هست که در آن موش های نر بالغ انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شده اند. گروه تجربی، خود به 5 گروه تقسیم شده اند. هر گروه شامل 8 موش می باشد. عصاره آبی گیاه رازیانه با دوز 200 و 100 میکرولیتر و عصاره آبی گیاه پنج انگشت با دوز 400 و 300 میکرولیتر و دوز 600 میکرولیتر که بصورت تلفیقی از هر دو گیاه می باشد، به مدت 16 روز پی در پی و بصورت داخل صفاقی به موش های گروه تجربی تزریق شد. دو هفته پس از آخرین تزریق، حیوانات را وزن کرده و سرانجام توسط داروی کتامین و زیلزین بیهوش و عمل خونگیری از قلب آنها انجام شد. سپس میزان هورمون های LHو FSHو تستوسترون در سرم خون حیوانات به روش RIAسنجش شد. بخش دمی اپیدیدیم راست برای شمارش اسپرم بکار رفت. پس از بررسی ماکروسکوپی (وزن، قطر و حجم بیضه) بافت ها در فیکساتیو فرمالین 10% فیکس شدند. مقاطع 5 میکرومتری تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد. داده ها جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون های آماری آنالیز واریانس ANOVAو Tukeyتجزیه و تحلیل شد. هیچ تفاوت معنی داری در وزن بدن، حجم، قطر و وزن بیضه دیده نشد. عصاره آبی گیاه پنج انگشت و گیاه رازیانه باعث کاهش معنی دار در میزان هورمون های LHو FSHو تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل شد. پنج انگشت و رازیانه هر دو دارای اسیدهای چرب ضروری و ترکیبات استروژنیک هستند. این نتایج پیشنهاد می کند که گیاه پنج انگشت و گیاه رازیانه ممکن است بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد عمل کرده و یا بطور مستقیم بر روی هیپوفیز اثر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Aqueous Extract of Vitex agnus castus and Foeniculum vulgare on HPG axis and Spermatogenesis of Male NMRI Rat

نویسندگان [English]

  • معصومه پیرسلوارانی 1
  • عبدالحسین شیروی 1
  • میترا حیدری نصرآبادی 2
چکیده [English]

Vitex-agnus castusandamp; Foeniculum vulgare is without doubt the most important herb used by natural therapists for the treatment of female hormone problems. But there isnandrsquo;t any report about the effect of thisVitex-agnus castus aqueous extract and A. Putting together Vitex-agnus castus and Foeniculum vulgare on serum LH, FSH,Testosteron in male. This project investigates the effects of Vitex-agnus castus and Foeniculum vulgare administration on serum Luteinizing Hormone (LH), Follicle-Stimulating Hormone (FSH) and Testosterone levels in male NMRI mice. This is an experimental study in which adult male mice were chosen and divided into two groups: control and experimental. The experimental group divided into five groups. Any groups were including eight mice. Animals were daily injected ( i.p.) with 100, 200 mg/kg of foeniculum vulgare aqueous extract and 300, 400 of Vitex agnus aqueous extract and 600 mg/kg of A. putting together Vitex agnus and Foeniculum vulgare aqueous extract for sixteen consecutive days. Then the animals were weighed and eventually, anesthesia by ketamin and xylozine, blood sample were collected from heart, 2 weeks after the last injection. Animalsand#39; blood Serum levels of LH, FSH and testosterone were measured by RIA method. The caudal part of the right epididymis was used for sperm couting. After macroscopic investigation (weight, diameter and volume of testis) tissues were fixed in formalin 10% fixative. Tissues were cut at 5 andmicro;m, stained with Hematoxylin and Eosin (Handamp; E). Ccollected data was analyzed by the SPSS software by using one-way ANOVAand Tukey. No significant differences in body weight, volume, weight and diameter of testis was seen. The effects of Vitex-agnus castus aqueous extract andamp; Foeniculum vulgare aqueous extract, to cause decrease serum Testostern, LH and FSH release compand to controls. Result of sperm count, showed a significant decreasing in 300, 400 doses and compose doses 600 of Vitex and Foeniculum.Vitex-agnus castus andamp;Foeniculum vulgare contains essential fatty acids and estrogenic compound. The results suggest that its extracts may act through the hypothalamo-hypophysel-gonadal axis or direct effect on pituitary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitex agnus castus
  • Foeniculum vulgare
  • male
  • NMRI
  • Rat