اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه میکروبیولوژی، زنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، گروه زیست جانوری، پرند، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه میکروبیولوژی، تهران، ایران

چکیده

زخم معده از بیماری های شایعی است که عواملی همچون تغذیه نامناسب، عوارض دارویی و غیره باعث این بیماری می شود. درمان زخم معده با دارو های شیمیایی همراه با عوارض جانبی است و بروز مشکلاتی نظیر پدیده خود ایمنی باعث شده تا تلاش گسترده ای برای یافتن راه حل جایگزین درمان زخم معده صورت گیرد. باکتری های پروبیوتیک ارگانیسم های غالب فلور مجاری گوارشی هستند که اثرات سودمندی مخصوصاً در درمان بیماری های گوارشی دارند.یکی از مهم ترین گروه هایپروبیوتیک،باکتری هایلاکتیکاسیدهستند،کهبهطورمعمولدراستارترمحصولاتلبنیاستفادهمی شوندهدف از این مطالعه بررسی اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی جدا شده از محصولات لبنی سنتی بومی ایران بر ترمیم زخم معده موش نر نژاد ویستار است. موش ها بطور تصادفی به سه گروه 3 تایی تجربی، کنترل1 و کنترل2 تقسیم شدند. موش ها پس از تحمل بیست و چهار ساعت گرسنگی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند و زخم معده توسط تزریق 12/0 میلی لیتر اسید استیک v/v)%60) ایجاد شد. و یک روز پس از جراحی گروه تجربی مقدار cfu/day1010andtimes; 1 باکتری محلول در یک میلی لیتر شیر استریلیزه، کنترل1 یک میلی لیتر شیر استریلیزه و گروه کنترل2 یک میلی لیتر آب از طریق گاواژ تا زمان تشریح دریافت نمودند. موش ها را در روزهای 1، 4، 7،10 و 14 پس از ایجاد زخم معده کشته و ابعاد زخم معده در روزهای ذکر شده اندازه گیری شد. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار SPSSانجام و نتایج آزمایش به صورت Meanandplusmn; SEMگزارش شد. مطالعات بافت شناسی در روز چهارم نشان دهنده افزایش معنی دار میزان نوتروفیل و ماکروفاژ در گروه تجربی نسبت به دو گروه دیگر و در روزهفتم نشان دهنده کاهش معنی دار میزان نوتروفیل، ماکروفاژ و فیبروبلاست در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل1 (05/0Pandlt;) و کنترل2 (000/0Pandlt;) بود. در روز 10 و 14 نیز کاهش معنی دار میزان نوتروفیل ها، ماکروفاژها و فیبروبلاست ها در گروه تجربی (000/0Pandlt;) نسبت به دو گروه دیگر مشاهده گردید.سویه ی لاکتوباسیلوس کازئی ابعاد زخم را در گروه تجربی نسبت به دو گروه کنترل1 و کنترل 2 به طور معناداری (001/0Pandlt;) کاهش داده ودارای اثر ترمیمی قابل ملاحظه بر زخم معده ناشی از اسید استیک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restorative Effect of Iranian Probiotic Bacteria Lactobacillus casei on Healing gastric Stomach Ulcers Caused by Acetic Acid in Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • اصغر سکوتی 1
  • مهدی رهنما 1
  • میترا حیدری نصرآبادی 2
  • مریم ابراهیمی تاج آبادی 3
چکیده [English]

Gastric ulcer is a common disease caused by male nutrition and drug side effects. The treatment with chemical drugs is along with Physiological problems. Problems such as self -immunity has brought many efforts for finding new treatments for Gastric ulcer. Probiotic bacteria are the dominant digestive organisms used in the treatment of digestive diseases. One of the most important groups of probiotic bacteria is lactic acid, normally used as the ferment of dairy products The aim of this study is to investigate the restorative effect of probiotic bacteria isolated from native dairy products on healing gastric (stomach) ulcer of male wistar rats. In this study, the mice were randomly divided into three groups including the experimental, control 1 and control 2 groups. After tolerating Twenty-four hours of hunger, mice received surgery and Gastric (stomach) ulcer was created through injection of 12 / 0 ml of acetic acid (60%v/ v). One day after the surgery, the experimental group received 10 andtimes; 1010 cfu / day bacterial solution in one ml of sterilized milk, and control groups were respectively treated by one ml of sterilized milk and 2 ml of water through gavage until the time of dissecting. the mice were killed at 1, 4, 7, 10 and 14 days after building the stomach ulcer. The statistical analysis was performed by SPSS software and test results as Mean andplusmn; SEM were reported. The strains of bacteria Lactobacillus casei have significantly decreased the dimensions (sizes) of gastric (stomach) ulcer of the experimentalgroup than the control group 1 and 2 (p andlt; 0 / 001) and have increased gastric ulcer healing. Thehistological studies on the fourth day showed a significant increase of neutrophils, macrophages and fibroblasts in the experimental group than control groups and on the 7th, 10thand 14thday showed significant reduction of neutrophils and macrophages in the experimental group in comparison with control groups. Fibroblasts were significantly increased in the experimental group on 7thday and decreased in 10thand 14thday in comparison with control groups. The probiotic bacteria Lactobacillus casei have a significant restorative effect on gastric ulcer induced by acetic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Lactobacillus casei
  • Gastric ulcer
  • Healing