بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، خرم آباد، ایران

2 دانشگاه تربیت معلم سبزوار، گروه زیست شناسی، سبزوار، ایران

چکیده

در این تحقیق فون ماهیان ساکن رودخانه بیدواز اسفراین مورد مطالعه قرار گرفت. این رودخانه یک منبع آبی دائمی در استان خراسان شمالی است که وسعت حوزۀ آبریز آن به حدود 434 کیلومتر مربع می رسد. طی سفرهای متعدد به منطقۀ مورد مطالعه در مجموع تعداد 136 نمونه ماهی ساکن این رودخانه با تور گرفته و پس از انتقال به ظروف مخصوص به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در آنجا متعاقباً نمونه ها با تزریق الکل به مغزشان کشته شده و صفات ریخت شناسی، بیومتریک و بیومریستیک آن ها مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت با توجه به کلیدهای موجود خانواده، جنس و گونۀ آن ها شناسایی گردید. به طور کلی تعداد سه گونه ماهی از راستۀ Cypriniformesشامل Schizothorax pelzami، Capoeta fuscaو Nemachilus malapterurusشناساییگردیدند. در این تحقیق نسبت جنسیتی نیز در گونه های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری (Pandlt;0.05) در نسبت تعداد افراد نر به افراد ماده در هر سه گونه مشاهده می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Fishes Fauna in Bidoaz River of Esfarayen

نویسندگان [English]

  • زهرا سلطانی 1
  • احمد قارزی 1
  • اتابک روحی 2
چکیده [English]

In this research, the fishes fauna of Bidoaz River was studied. This river is a permanent water source which flows in Northern Khorasan province. The total water-shed of this river covers an area of about 434 km2. During several field works, a total of 136 fish were sampled by appropriate tools and the collected specimens were transferred to the laboratory where then they were killed by ethanol injection to their brain. Afterwards, the morphologic, biometric and biomeristic characters of samples were examined any using the available keys they were taxonomically identified. In general, three species of fish all belonging to Cypriniformis, including Schizothorax pelzami, Capoeta fusca and Nemachilus malapteruruswere recognized. In addition, the sex ratio of these taxons were examined and a significant difference (Pandlt;0.05) was seen in terms of male/ female ratio

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • fish
  • Bidoaz River
  • sex ratio