بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گروه شیلات، آزادشهر، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی ساختار جمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه(قلعه دیباج، زردَوان دیباج، سرچمه دیباج، آب سیج، آب رندان، کَلاته پیرخوش دَر) طی مدت یک سال از تیر 1388 الی خرداد1389 در شمال شهرستان دامغان انجام گرفت. نمونه برداری به صورت ماهانه و با استفاده از قاب توری(Surber sampler)35andtimes;35 سانتیمتر صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده با فرمالین 4% تثبیت و جهت بررسی و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند. در این مطالعه 18 خانواده از11راسته بی مهرگان شناسایی شد و تغییرات آنها به تفکیک فصل نمونه برداری وایستگاه، مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی آنها در ماههای مختلف سال تغییر کرد. پنج راسته: ناجورپایان(Amphipoda)، دوبالان(Diptera)، یکروزه ها (Ephemeroptera)، بال موداران(Trichoptera)، سه حفرگان(Tricladida) از فراوان ترین کفزیان بودند، که راسته غالب در تمامی ایستگاه ها (به جز ایستگاه ششم، چشمه کلاته پیرخوشدر) افراد خانواده گاماریده بودند. جنسبستربررویتنوعزیستیوتراکمگونه هاتأثیرمستقیمی داشت.شرایط موجود در منطقه مطالعاتی نشان داد که چشمه های موجود (به جز چشمه کلاته پیرخوشدر) برای پرورش ماهیان سردآبی و از آن جمله ماهیان قزل آلا بسیار ایده آل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Population Structure of Macrobenthic Fauna in Six Rivers of Northen Parts of Damghan

نویسندگان [English]

  • آزاده طوسی 1
  • هومن شجیعی 1
  • افشین قلیچی 2
چکیده [English]

This research was conducted to the study of population structure macrobenthic fauna in six rivers (Ghale Dibaj, Zardavan Dibaj, Sarcheshmeh Dibaj, Absij, Abrendan, Kalateh pirkhoshdar) of northen Damghan during a period of one year from July 2009June 2010. The attention of Macrobenthic distribution and diversity and the study was conducted, Sample was Taken monthly basis using a mesh frame Surber Sampler was 35andtimes;35 Centimeter. Samples collected were fixed with 4% formaldehyde solution and then transferred to the laboratory. Throughout the year18 families belonging to11orders were identified. Their abundance changed in different months of the year. Most of the individuals belonged to five order: Amphipoda, Diptera, Ephemeroptera, Trichoptera and Tricladida that were the most abundant benthics, which dominant Order were members of Gammaridae Family in all of station (exception of six station). Bedding material had a direct effect on biodiversity and species density. Existingconditionsof the regionshowed thatexisting sources(exceptriversKalatePyrkhoshdar) forfishincludingtroutSalmon cellaranditisexcellent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invertebrates
  • Benthics
  • macrobenthic
  • Damghan