بررسی تأثیر استفاده از جیره غذایی حاوی زئولیت، بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز ، گروه شیلات ، بندرگز، ایران

چکیده

این آزمایش به مدت شش هفته ودر مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیجوال بندرترکمن در استان گلستان انجام گرفت. آزمایشات در 4 تیمار و 3 تکرار بصورت زیر انجام گرفت: تیمار1: تیمار شاهد (بدون زئولیت)، تیمار2 : 3%وزن غذا زئولیت، تیمار 3: 6% وزن غذا زئولیت، تیمار 4: 9% وزن غذا زئولیت. میزان غذادهی بر اساس 10 درصد وزن بدن کل بچه ماهیان یک تکرار، در روز صورت گرفت. در طول مدت پرورش میزان اکسیژن محلول برابر ppm6-5/5، دمابرابر2andplusmn;26درجه سانتی گراد و pHدر طول آزمایش برابر 8-5/7 اندازه گیری گردید. بچه ماهیان کپور در طول دوره آزمایش با غذای SFCکه دارای رطوبت 7/8%، خاکستر 2/11%، پروتئین 32% و چربی 5/10% بود تغذیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها و رسم نمودارها به ترتیب توسط نرم افزارهای SPSS 13 وExcel 2003 انجام شدنتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن بچه ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (pandlt; 0.05). بطوریکه بیشترین افزایش وزن و طول و بیشترین مقدار ضریب رشد (GR)، ضریب رشد ویژه (SGR)و درصد افزایش وزن بدن(BWI) را بچه ماهیان کپور در تیمار 3 و با 6 درصد زئولیت در جیره غذایی روزانهو کمترین مقدار این شاخص ها را هم در تیمار شاهد داشتند. ضمن این که هیچ گونه اختلاف معنی داری در میزانFCR (ضریب تبدیل غذایی)، CF(ضریب چاقی) و درصد بازماندگی مشاهده نشد (pandgt;0.05). نتایج نشان داد که استفاده از 6 درصد زئولیت در جیره غذایی روزانه باعث رشد بهتر در ماهی کپور می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Zeolite on Growth Factors and Survival of Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • مجید محمدنژاد شموشکی
  • شیلا میرآقازاده
چکیده [English]

This study to 6 weeks and at the center of proliferation and bony fish Syjuval Bandar Turkman in Golestan province was on Cyprinus carpio. Experiments in four treatments and three replications were as follows: Treatment 1: control, treatment 2: 3% zeolite of food weight, treatment 3: 6 % zeolite of food weight, treatment 4: 9 % zeolite of food weight. Feeding rate of 10 percent based on total body weight of fish a repeat a day. Given the importance of the physical and chemical factors and their impact on water supply and ultimately the fish growth, these factors were so controlled through the experiment that the amount of dissolved oxygen has always been fixed on 5.5 - 6 ppm, the temperature 26 andplusmn; 2 0C and pH 7.5 to 8. Cyprinus carpiofingerlings during the test meal containing SFC: 8.7% moisture, 11.2% Ash, 32% protein and 10.5% fat, were fed. According to the results of this study were identified between treatments were weight and body length observed differences are statistically significant (p andlt; 0.05). Maximum weight and length as the maximum amount of GR, % BWI and SGR in the treatment 3 and the lowest were in the control group. While no significant differences in FCR, CF and survival were observed (p andgt; 0.05). The results showed that the use of zeolite improved growth in Cyprinus carpio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • zeolite
  • growth factors
  • Survival
  • Cyprinus carpio