بررسی مورفومتری و کاریولوژیکی جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium در شهرستان مشهد (سوسماران: جکونیده)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

چکیده

تا کنون مطالعه ای بر روی خانواده جکونیده در شهرستان مشهد صورت نگرفته است. طی این تحقیق، تعداد 280 نمونه از این خانواده از 7 ایستگاه در بهار و تابستان 1389-1388 جمع آوری شده و از دو جنبه ریخت سنجی (مورفومتری) و کاریولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعات کاریولوژیکی نشان می دهد که همه نمونه های این شهرستان دارای یک مجموعه 2n=38کروموزومی می باشند. همچنین مطالعه صفات ریختی نشان داد که همه نمونه ها به گونهCyrtopodion caspium تعلق دارند. آزمون مقایسه میانگین ها ((t- testبین جنس های نر و ماده در 18 صفت دارای اختلاف معنی دار نبود (pandlt;0.05). آزمون واریانس تک متغییره (ANOVA) جدایی جمعیت های مورد مطالعه را در جکوی خزری نشان نداد. آزمون تجزیه خوشه ای به روش Single Linkageعدم جدایی جنسیت ها و جمعیت ها و اثر متقابل آنها را تایید نمود. همچنین آنالیز PCAبا استفاده از مؤثرترین صفات در فاکتورهای اصلی نیز جدایی اندکی بین جمعیت هایی با ارتفاع 300 متر را تایید نموده است ولی بطور کل تفاوت مؤثر در حد زیرگونه بین جمعیت های مختلف این شهرستان بدست نیامده است ونتایج نشان می دهد روابط فنتیکی جمعیت های مورد مطالعه می تواند باز تاب شرایط زیستگاهی مشابه، فواصل جغرافیایی کم و عدم تفاوت های ژنتیکی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Morphometrical and Kariological Study of the Caspian bent-toed gecko, Cyrtopodion caspium in Mashhad District (Sauria:Gekkonidae)

نویسندگان [English]

  • فرحناز مولوی
  • نرگس تهرانی
چکیده [English]

The lizards of gekkonidae have not been studied systematically in Mashhad district. In this research, 280 specimens were collected from seven stations (Ahmad abad,Malek abad, Torbage, Shandyz, Tabadkan, Mayame, Razavyee) of Mashhad in spring and summer of 2009. Samples were transferred alive to the zoological lab, identified and were fixed after karyolitic studies. Identification based upon morphologic characters showed that samples belong to Caspian bent toed gecko gecko,Cyrtopodion caspium. The diploid number of 2n=38 found in Cyrtopodion caspium. The phonetic studies between populations, 18 characters were measured. T-test analysis between sexes were not significant in 18 characters (pandlt;0.05). One way ANOVA between populations were not significant in 18 characters .Total populations were morphologically similar to one another.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Mashhad
  • lizards
  • Gekkonidae
  • Caspian bent toed gecko