اثر سیکلوسپورین خوراکی بر سطح پلاسمایی پاراتیروئید و کلسی تونین در موش صحرایی نر بالغ

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران

چکیده

امروزه پوکی استخوان یک بیماری شایع، بخصوص در سنین بالا و در خانم های یائسه بوده و عوامل پاتوژنز زیادی در آن مؤثرند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که مجبورند داروی سیکلوسپورین به صورت طولانی و مداوم استفاده کنند دچار کاهش تراکم استخوان می شوند. از طرفی هورمون های پاراتیروئید و کلسی تونین نیز در تراکم استخوان مؤثرند. در این تحقیق سعی گردیده که رابطه بین داروی سیکلوسپورین و هورمون های مذکور مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر از 30 موش برای خونگیری استفاده شده که از این 30 موش در یک نوبت خونگیری به عمل آمد و سه گروه جداگانه برای تجزیه و تحلیل آماری بدست آمد (10n=) . به یک گروه داروی سیکلوسپورین محلول در روغن زیتون با دوز mg/Kg/day 15 به مدت شش هفته و بصورت خوراکی (Oral) داده شد و به گروه دیگر فقط روغن زیتون خورانده شد (گروه شاهد). گروه باقیمانده هیچ کدام را دریافت نکردند (گروه کنترل). از تمامی نمونه ها سرم گیری به عمل آمد. سطح پلاسمایی هورمون با توجه به نتایج بدست آمده، اختلاف سطح پلاسمایی هورمون پاراتیروئید بین دوگروه کنترل و گروه تجربی با داروی سیکلوسپورین در Pandlt;0.05 معنی دار نبود. در حالی که سطح پلاسمایی هورمون کلسی تونین گروه تزریق داروی سیکلوسپورین نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را در Pandlt;0.05 نشان داد. پوکی استخوان القا شده توسط دارو، یک بیماری قابل پیشگیری است که بطور معمول درمان نشده باقی مانده است. تشخیص علل داروئی بالقوه، درمان از طریق کنترل کردن و کاربرد معیارهای پیشگیرانه می تواند بطور برجسته کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد. تحقیقات، پیشنهادات متعددی برای تعیین مکانیسم سلولی اثر سیکلوسپورین بر پوکی استخوان ارائه داده اند. نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می کند که احتمالاً سیکلوسپورین با کاهش هورمون کلسی تونین مکانیسم هایی را بکار می اندازد که باعث عدم تعادل بین استئوبلاست ها (سلول هایی که توده استخوان ها را می سازند) و استئوکلاست ها (سلول هایی که استخوان قدیمی را برمی دارند) می شود و نهایتاً موجب پوکی استخوان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oral Cyclosporine on Plasma Levels of Parathormone and Calcitonin in Adult Male Rat

نویسنده [English]

  • حمیده افتخاری
چکیده [English]

Today, osteoporosis is a popular disorder especially among old people and menopause women, and there are a lot of pathogenic factors which are effective in osteoporosis. Some scientific studies show that those who have to use cyclosporine continuously in a long term, will affected with osteogenesis. Indeed, parathormone and calcitonin can effect on osteogenesis as well. In this study, the researchers try to investigate the relationship between cyclosporine and the mentioned hormones. We have used 60 rats in this study to take their blood only for one time and, we have achieved 6 groups for our statistical analysis. The cyclosporine, saluted in olive oil with dosage of 15 mg/Kg/day, has prescribed to the rats to be taken orally for six weeks. Then we injected only olive oil to the other two remained groups (control) have received nothing. The serum is taken from the samples before and after prescribing the drug. The amounts of mentioned hormones are measured by ELISA method. The final result indicate that the difference of the plasma levels of parathormone between control group and the group that has taken the cyclosporine in Pandlt; 0.05 was not significant. However the plasma level of calcitonin in control group shows a significant decrease to the group that has taken the cyclosporine in Pandlt; 0.05. Osteoporesis that induces with drug is a preventable disease that often hasnandrsquo;t cared about it. Diagnosis of drug causes, treatment via controlling and use preventing parameters could recover of the patients. Investigations suggest some pathways for determine the cellular mechanism of cyclosporine on the osteoporosis. The results indicate that cyclosporine may operate mechanisms with decrease calcitonin and disturb the balance between osteoblast and osteoclast so finally cause osteoporosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclosporine
  • Osteoporosis
  • Calcitonin
  • Parathormone