مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله

نویسندگان

1 1ـ دانشگاه گیلان، گروه شیلات، رشت، ایران

2 2ـ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه بیولوژی دریا، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که بررسی صفات ریخت شناسی و اختلافات ظاهری در رده بندی ماهیان، درک عوامل زیستی و تغذیه ای و رشد و نمو حائز اهمیت می باشد، بدین سبب تحقیق حاضر باموضوع مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نرHuso huso و استرلیاد مادهAcipencerruthenus و هیبرید حاصله (فیل ماهی نر و استرلیاد ماده) در خرداد ماه سال 1387 در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی در سد سنگر انجام شد. در این بررسی 90 قطعه ماهی 3 ساله (30 قطعه فیل ماهی، 30 قطعه استرلیاد و 30 قطعه هیبرید حاصله) به منظور تعیین 10 فاکتور مورفومتریک (طول کل، طول سر، طول پوزه تا چشم، طول از پشت چشم تا سرپوش آبششی، طول پوزه تا سبیلک، طول پوزه تا سوراخ بینی، عرض پوزه در محل سبیلک، عرض پوزه در محل دهان، طول پوزه تا سوراخ اسپیراکولوم و فاصله بین دو چشم) و 7 فاکتور مریستیک (تعداد شعاع باله سینه ای، تعداد شعاع باله پشتی، تعداد پلاک های جانبی راست، تعداد پلاک های جانبی چپ، تعداد پلاک های شکمی راست و چپ و تعداد پلاک های پشتی) مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز آماری داده ها نشان داد که هر دو گونه والد و هیبرید در 10 فاکتور مورفومتریک (طول کل، طول سر، طول پوزه، طول از پشت چشم تا سرپوش آبششی، طول پوزه تا سبیلک، طول پوزه تا سوراخ بینی، عرض پوزه در محل سبیلک، عرض پوزه در محل دهان، طول پوزه تا سوراخ اسپیراکولوم و فاصله بین دو چشم) و 7 فاکتور مریستیک ( تعداد شعاع باله سینه ای، تعداد شعاع باله پشتی، تعداد پلاک های جانبی راست، تعداد پلاک های جانبی چپ، تعداد پلاک های شکمی راست و چپ و تعداد پلاک های پشتی) اختلافات معنادار (Pandlt;0.05) با یکدیگر نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Morphometrical and Meristical Factors between Male Huso huso and Female Acipencer ruthenus and Their Hybrid

نویسندگان [English]

  • فاطمه بابایی 1
  • شبنم گازرانی فراهانی 2
  • مریم علی
چکیده [English]

Regarding to the importance of morphometric and meristic factors of fish Categories, invironmental factors, feeding, growth and development, this research in order to scaling the morphometrics and meristics factors of Huso huso (male), Acipencer ruthenus (female) and their hybrid in1387 in Shahid Beheshti Center (sadde Sangar) has done. In this survey 90 numbers of 3-year-old fishes were experimented to determine 10morphometric factors (total length, head length, snout length, the length of back of the eyes to opercule, snout length till barble, snout length till nostrils, snout width in site of barbel, snout width in site of mouth, snout length till spiracle and the distance between eyes) and 7 meristic factors(the numbers of rays of pectoral and dorsal fins, the numbers of left and right lateral scutes, the numbers of left and right pelvic scutes. Statistical analysis expressed that parental species and hybrid have significant variation in all morphometric and meristic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphometry
  • meristic
  • Huso huso
  • Acipencer ruthenus
  • Hybrid