مقایسه اثر تزریق درون بطنی- مغزی عصاره ی آبی و متانولی دانه ی گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه پیام نور مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

چکیده

ترس یک پاسخ مهیج به خطری معلوم است و شامل واکنش های اتونومیکی، نورواندوکرینی و رفتاری می باشد. کشف خواص شفابخشی گیاهان از سوی دانشمندان زیادی صورت گرفته و توسل به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روش های مؤثر درمان بوده است. در این پژوهش تاثیر مقایسه تزریق عصاره ی آبی و متانولی دانه ی گیاه هل (Elettaria cardamomum)بر رفتار ترس مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش حیوانات به دو دسته تقسیم گردیدند، که هر دسته شامل سه گروه بود: گروه کنترل( saline) که 1میکرولیتر سالین را بصورت تزریق درون بطنی- مغزی (I.C.V) دریافت کرد. گروه شم که PTZرا به میزان mg/kg20 بصورت تزریق i.p دریافت کرد. گروه آزمایشی (تجربی) که عصاره آبی دانه گیاه هل را در دوزهای 3 ،10، 30 میکروگرم برموش بصورت I.C.V و ترکیب PTZرا بصورت تزریق درون صفاقی (I.P) دریافت نمود، همچنین در گروه دوم آزمایش، عصاره متانولی را در دوزهای 3 ،10 ،30 میکروگرم برموش بصورت I.C.V و ترکیب PTZرا بصورت I.Pدریافت کرد.برای بررسی اثرات ترس از پلاسمیز استفاده شد. مقایسه تزریق هر دو عصاره آبی و متانولی دانه گیاه هل، درصد زمان حضور در بازوی باز (% OAT) و درصد دفعات ورود به بازوی باز (%OAE) و فعالیت حرکتی حیوان را نسبت به گروه کنترل افزایش داد که دوز30، میکروگرم برموش ،این افزایش را بطور معنی دار در %OATو %OAEنشان داد.نتایج بدست آمده نشان می دهد که ترکیبات موجود در دو عصاره آبی و متانولی دانه گیاه هل ترس ناشی از PTZرا کاهش داد، احتمالاً تاثیراز طریق بر همکنش با سیستم گابائرژیک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oral Cyclosporine on Plasma Levels of Parathormone and Calcitonin in Adult Male Rat

نویسندگان [English]

  • غلامحسن واعظی 1
  • ریحانه پوزش 1
  • محمد رضا خواجه دلویی 2
چکیده [English]

Fear is known as an emotional response to the threat and included autonomic, neuroendocrine and behavioral responses. Many scientists have discovered the healing properties of plants and recourse to medicinal herbs always through history has was been one of the ways treatment effective. In this research, was studied the comparison of injection cardamomum seed aqueous and methanolic extracts on fear behavior induced by PTZ. In this study, animals were divided in to two defferent groups, each group was comprised of three groups.Control group that 1lit, saline received (i.c.v). Sham group that received 20 mg/kg PTZ (i.p). The experimental group, were received doses 3,10,30 g/rat of cardamomum seed aqueous extract (i.c.v) and PTZ(i.p), too experimental two group, were received doses 3,10,30 g/rat of methanolic extract (i.c.v) and 20 mg/kg PTZ(i.p). The fear effect was evaluated by using an Elevated plus-maze. Injection comparison of cardamomum seed aqueous and methanolic extracts, increased open arm time percentage (%OAT) ,open arm entries percentage (%OAE) and locomotor activity that 30 g/rat dose increased in % OAT, % OAE and % CATsignificantly. The results show that compounds in cardamomum seed in aqueous and methanolic extracts decrease fear induced by PTZ probably through interaction with gabaergic system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aqueous extract
  • methanolic extract
  • Elettaria cardamomum
  • fear
  • Plus-maze
  • Rat