تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه بیولوژی دریا، لاهیجان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه میکروبیولوژی، لاهیجان، ایران

4 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، گروه زیست شناسی، شهرری، ایران

چکیده

نیتریک اکسایدسنتاز در هیپوکامپ پشتی، که یک ناحیه کلیدی از مغز برای میانجی گری اثرات رفتاری اتانول و نیکوتین می باشد، یافت شده است. در این مطالعه اثر L-arginineپیش ساز نیتریک اکساید در هیپوکامپ پشتی، بر اثرات نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه تجربی بر روی 300 موش های سوری نر انجام شد. موش ها با تزریق درون صفاقی کتامین هیدروکلراید، بعلاوه زایلزین بی هوش شدند و سپس در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شدند. کانول گذاری دوطرفه در ناحیه CA1هیپوکامپ پشتی انجام گردید و موش ها در دستگاه یادگیری اجتنابی مدل Step-Downآموزش داده شدند. 24 ساعت بعد از آموزش در روز آزمون تأخیر حیوانات در پایین آمدن از سکو اندازه گیری شد. تزریق قبل از آموزش یا قبل از آزمون اتانول (1 گرم بر کیلوگرم)به یادآوری حافظه را کاهش داد. تزریق نیکوتین یا L- آرژنین قبل از آزمون خود به تنهایی اثری بر روی به یادآوری حافظه ندارد.ازطرف دیگر،استفاده ازاتانول (1 ، 5/0 گرمبر کیلوگرم)، نیکوتین (8/0 ، 4/0 میکروگرم بر موش) یا L- آرژنین(8/0 میکروگرم بر موش) همراه با مقدارغیرمؤثرنیکوتین نیکوتین (2/0 میکروگرم بر موش) باعث برگشت حافظة تخریبی القاء شده با تزریق قبل از آموزش اتانول شد. این یافته هانشان می دهندکه سیستم نیتریک هیپوکامپ پشتی،نقش مهمی در اثرات بهبود بخش نیکوتین بر روی فراموشی القاء شده بااتانول دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of L-arginine in the Improving Effect of Nicotine on Ethanol-induced Amnesia

نویسندگان [English]

  • مرتضی پیری 1
  • اعظم مشفق 2
  • نسرین رئوفی 3
  • مریم السادات شاهین 4
چکیده [English]

Nitric oxide synthase has been detected in dorsal hippocampus, which is a key brain region that seems mediate behavioral effect of ethanol and nicotine. In the present study, the effects of L-arginine, a nitric oxide precursor, in the dorsal hippocampus in nicotineandrsquo;s effect on ethanol-induced amnesia was investigated.This experimental study was performed on 300 male mice. Mice were anesthetized with intra-peritoneal injection of ketamine hydrochloride, plus xylazine and then placed in a stereotaxic apparatus. The animals were bilaterally implanted with chronic cannulae in the CA1 regions of the dorsal hippocampus, trained in a step-down type inhibitory avoidance task, and tested 24 h after training to measure step-down latency. Pre-training or pre-test injection of ethanol (1 g/kg) decreased the memory retrieval. Injection of nicotine or L-arginine before test by itself has no effect on memory retrieval. On the other hand, pre-test administration of ethanol (0.5, 1 g/kg), nicotine (0.4, 0.8 andmicro;g/mice) or L-arginine (0.8 andmicro;g/mice) plus non-effective dose of nicotine (0.2 andmicro;g/mice) restored memory impairment induced by pre-training injection of ethanol. These results suggest that nitric oxide system of dorsal hippocampus may play an important role in the improving effect of nicotine on the ethanol-induced amnesia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dorsal hippocampus
  • Ethanol induced amnesia
  • nicotine
  • Nitric oxide precursor