بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

ارک ملی کیاسر منطقه ای کوهستانی درالبرزمرکزی است که در بخش کیاسر در 70 کیلومتری جنوب شهرستان ساری در استان مازندران واقع شده است.متوسطبارندگی سالانه در این منطقه 650 میلی مترودمای متوسط سالانه 12درجه سانتی گراداست. در این تحقیق که به منظور شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در بهار و تابستان 1390 انجام شد، بیش از 200 نمونه جمع آوری گردید. بیست و پنج گونه ی شناسایی شده در این پارک ملی متعلق به 22 جنس از 14 خانواده و 5 راسته می باشند و عبارتند از:

Triturus karelini،Bufo (Pseudepidalea) viridis، Hyla savignyi، Rana(Pelophylax)ridibunda ridibundaوRana macrocnemis pseudodalmatina،Typhlops vermicularis، Dolichophis Jugularis، Platyceps najadum najadum، Hemorrhois ravergier،Elaphe dionedione، Zamenis persica، Natrix natrix natrix،Natrix tessellat tessellata، Gloydius halys caucasicus، Macrovipera lebetina obtusa، Laudakia caucasia ، Anguis fragiliscolchicus، Pseudopus apodus apodus، Cyrtopodion caspium، Darevskia chlorogaster ، Darevskia defilippii ، Lacerta strigata، Ablepharus pannonicus

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Amphibians and Reptiles Fauna in Kiasar National Park in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • ویدا حجتی
  • افشین فقیری
  • رضا بابایی سواسری
چکیده [English]

Kiasar National Park is a mountainous region in central Alborz located in Kiasar region, 70 kilometers far from Sari city in Mazandaran province. The mean annual rainfall is 650 mm and the mean annual temperature is 12anddeg;C. This study was done in order to the identification of amphibians and reptiles of Kiasar National Park. More than 200 specimens were collected during spring and summer of 2011. Twenty five identified species belonged to 5 orders, 14 families and 22 genera including: Triturus karelini,Bufo (Pseudepidalea) viridis, Hyla savignyi, Rana(Pelophylax)ridibunda ridibunda, Rana macrocnemis pseudodalmatina, Typhlops vermicularis, Elaphe dione dione, Zamenis persica, Natrix natrix natrix, Natrix tessellata tessellata, Dolichophis Jugularis, Platyceps najadum najadum,Hemorrhois ravergier,Gloydius halys caucasicus,Macrovipera lebetina obtusa, Laudakia caucasia caucasia,Anguis fragilis colchicus,Pseudopus apodus apodus,Cyrtopodion naspium caspium,Darevskia chlorogaster,Darevskia defilippii,Lacerta strigata,Ablepharus pannonicus, Emys orbicularis persica and Mauremys caspica caspica.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Amphibia
  • Reptilia
  • Kiasar National Park
  • Mazandaran Province