بررسی اثر شیر سویا بر تغییرات چربی های سرم خون زنان یائسه مبتلا به هیپرلیپیدمی در شیراز

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، دانشکده پرستاری و مامائی، ارسنجان، ایران

چکیده

بیماری های قلبی عروقی با عوامل متعددی ارتباط داشته که شاید مهمترین آن افزایش سن باشد. خطر مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب بعد از دوران یائسگی در زنان به شدت افزایش می یابد که به دلیل کاهش شدید استروژن است. لوبیای سویا یکی از منابع غنی فیتواستروژن است که موادی شبه هورمون استروژن دارد. مهمترین فیتواستروژن، ایزوفلیون است که در لوبیای سویا به مقدار زیاد وجود دارد. ایزوفلیون از راه کاهش سطح کلسترول خون در پیشگیری از بیماری های قلبی مؤثر است. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی 50 خانم یائسه مبتلا به افزایش کلسترول خون مراجعه کننده به درمانگاه های بهداشتی شهر شیراز انجام گرفت. این افراد بطور تصادفی به 2 گروه رژیم شیر سویا و کنترل تقسیم شدند. بیماران در گروه شیر سویا روزانه 1 لیتر شیر سویا به مدت 12 هفته دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل از رژیم فاقد شیرسویا و هرگونه ترکیبات سویا استفاده می کردند. ابتدا و پس از 12 هفته آزمایش خون سیمای چربی های سرمی(کلسترول تام،تری گلیسیرید، HDL- کلسترول وLDL- کلسترول) برای هر 2 گروه به عمل آمد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSSتجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در سیمای چربی های سرمی(کلسترول تام، تری گلیسیرید، HDL- کلسترول و LDL- کلسترول) قبل و بعد از 12 هفته در گروه کنترل مشاهده نشد (P=NS). تفاوت معنی داری در سیمای چربی های سرمی(کلسترول تام،تری گلیسیرید، HDL- کلسترول و LDL- کلسترول) قبل و بعد از 12 هفته در گروه رژیم شیر سویا نیز مشاهده نشد (P=NS). همچنین بین سیمای چربی های سرمی (کلسترول تام، تری گلیسیرید، HDL- کلسترول و LDL- کلسترول) گروه رژیم شیر سویاو کنترل نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد(P=NS).بر اساس یافته های بدست آمده در پژوهش حاضر به نظر می رسد شیر سویا تأثیر چندانی بر فاکتورهای مورد مطالعه نداشته ونیاز به تحقیقات تکمیل کننده ی بیشتری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Soy Milk on Serum Lipid Profile in Hyperlipidemia Menopause Women in Shiraz

نویسنده [English]

  • خاطره صفوی نائینی
چکیده [English]

Cardiovascular disease is related with various risk factors. The most important of these are age. Coronary arterial disease mortality is increased after menopause. It is due to hypoestrogenemia. Soy bean is a source of fetoestrogen that is similar to hormone. The most important fetoestrogen is isoflavone. Soy bean is source of isoflavone that can decrease serum total cholesterol so protect of heart disease.In this randomized clinical trial 50 menopause women with hyper lipidemia and inclusion criteria were chosen. They were divided randomly to two groups (control and soya milk) diet. In soya milk group they were given 1 liter soya milk every day for 12 weeks. In control group they were not given soya milk or any product of soya. Initial and after 12weeks they were assayed for serum lipids profile. Data were collected and analyzed by SPSS software. There were no significant changes in serum lipids profile (triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, total cholesterol) within control group Initial and after 12 weeks (P=NS). There were no significant changes in serum lipids profile) triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, total cholesterol) within soya milk group Initial and after 12 weeks (P=NS). There were no significant changes in serum lipids profile) triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, total cholesterol)between soya milk group and control group Initial and after 12weeks (P=NS).It seems soy milk has no actually effects on serum lipids profile, therefore this subject need to additional studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Serum lipids profile
  • Soya milk
  • Menopause
  • Hyperlipidemia