برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه علوم دامی، قائم شهر، ایران

2 دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده کشاورزی آمل، غرب مازندران، ایران

چکیده

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر، از رکوردهای روز آزمون مربوط به اولین دورۀ شیردهی گاوهای هلشتاین مهدشت ساری که طی سال های1380 الی 1388 جمع آوری شده بود، استفاده گردید. داده های مورد بررسی در این تحقیق شامل 9782 رکورد روز آزمون مربوط به 1140 رأس گاو هلشتاین موجود در مجتمع شیر و گوشت مهدشت ساری بود. آنالیز رکوردهای روز آزمون با استفاده از نرم افزار DFREMLانجام شد. تابعیت ثابت و تصادفی طبق چند جمله ای های لژاندار از روزهای شیردهی در مدل منظور گردید. همچنین از مدلی با درجه برازش 3 برای عوامل ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی استفاده گردید. حداقل میزان وارثت پذیری مربوط به اوایل دورۀ شیردهی بود(039/0 ) و مقدار آن در اواخر دوره شیردهی افزایش و در حدود ماه نهم از دوره شیردهی به حداکثر مقدار رسید(280/0). مقدار واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر در طول دورۀ شیردهی یکسان نبوده و مقدار آن در اوایل و اواخر دورۀ شیردهی بیشتر بود. حداکثر میزان واریانس ژنتیکی افزایشی در ماه دهم(750/18) و حداقل میزان آن در اوایل دوره ی شیردهی(360/2) برآورد گردید. واریانس باقیمانده صفت تولید شیر ثابت بود. حداکثر میزان همبستگی های ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی بین روزهای شیردهی مجاور مشاهده گردید و مقدار این همبستگی ها به موازات افزایش فاصله بین روزهای شیردهی کاهش یافت. با استفاده از رکوردهای روز آزمون، دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of Genetic Parameters for Milk Production Trait in Holstein Cows in Mahdasht of Sari Using Test Day Records

نویسندگان [English]

  • شهاب الدین قره ویسی 1
  • روح الله عبدالله پور 1
  • ذبیح اله کالاشی 2
چکیده [English]

To estimategenetic parameters for milk production traits, test day records of first lactation Holstein cows during the years 2001 to 2009 Mahdasht Sari was collected, was used. The data examined in this study included 9782 test day records of 1140 holstein cows in milk and meat complex was Mahdasht Sari. Analysis of test day records was performed using the software DFREML. Fixed and random regression was according to the modelLegendrepolynomialsfrom days oflactation. The model fitted well with the 3 degree for genetic and environmental permanent factors. The minimum level of heritability (0.039) was related to,early lactation period and its value increased in late lactation and at about the ninth month of lactation to reach peak levels (0.280). Phenotypic variance of milk production traits during lactation are not the same and its value was higher in early and late lactation period. The maximum amount of genetic variance in the tenth month was 18.750 and the minimum in the early lactation period was 2.360.Residual variances for milk production trait were constant. The maximum amount of genetic and phenotypic correlations between adjacent days in milk was observed and correlated to the amount of this increase was reduced between days of lactation. Using test day records, increased accuracy of estimating genetic parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geneticparameters
  • Test day records
  • random regression model
  • heritability
  • Repeatability and Holstein