تأثیر سطوح مختلف شوری بر ویژگی های زیستی A. franciscana و parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران - پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

آرتمیا یا میگوی آب شور تنها جانور شاخه بندپایان است که قادر به زندگی در آب های با شوری های بالا می باشد. چنین شرایط سختی موجب تغییر ویژگی های زیستی و پاسخ های فیزیولوژیک موجود می شوند. در این تحقیق بازماندگی، رشد و قطر تخم های تولیدی در دو سویه آرتمیای دو جنسی و بکرزا در شوری هایg.l-1 120 وg.l-1 210 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ضمن پرورش این دو سویه آرتمیا با جلبک تک سلولی Dunaliella tertiolectaبازماندگی و میزان رشد در روزهای 3، 7، 11 و 15 بررسی شد. پس از بلوغ نیز سیست های تولید شده جمع آوری و بیومتری شدند. نتایج نشان داد که در کل بقاء هر دو جمعیت آرتمیا در شوری g.l-1120 بهتر از شوری بالاتر بود لیکن A. franciscanaدر شوریg.l-1 210 بقاء بهتری نسبت به سویه پارتنوژنز از خود نشان داد(pandlt;0.05). بررسی طول کل آرتمیا و قطر سیست های تولید شده در شرایط آزمایشگاهی نیز نشان داد که این دو فاکتور توابع اکولوژیکی نسبی بوده (pandlt;0.05) که استفاده از این پارامترها در بررسی های جمعیتی و گونه شناسی آرتمیا با احتیاط بسیار باید انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Salinities on Biologic Performances of A. franciscana and Parthenogenetic Artemia in Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • شیوا قنبری 1
  • سولماز حکیم زاده 1
  • رضا حیدری 2
  • رامین مناف فر 3
چکیده [English]

Brain shrimp Artemia is a unique animal of arthropods which can live in waters with very high salinities. These sever conditions make some changes on biologic performances and physiologic responses of the animal. In present study survival, growth and cyst diameter of two parthenogenetic and bisexual Artemia in two salinities 120g.l-1 and 210g.l-1 were studied. In this regard, both strains of the Artemia were reared with Dunaliella tertiolecta algae where survival and growth was assessed by days 3, 7, 11, 15. The produced cysts after maturation (in one month) were collected daily and the diameters of cysts were measured. The results revealed decreasing on survival rate with increasing in the both types of Artemia by which A. franciscana showed high performance in 210g.l-1 comparing to parthenogenetic Artemia. The total length and cyst diameter analyses of both Artemia in laboratory conditions revealed these factors as almost independent ecologic factor which should be used for populations of species identification of Artemia with very caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • Biometry
  • biologic performance
  • Survival