بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، گرگان، ایران

چکیده

به منظور مطالعه برخی از خصوصیات بیولوژیکی ماهی Nikolskii, 1897Capoeta fuscaدر استان خراسان جنوبی، تعداد 255 نمونه از این گونه، با کمک تور دستی با چشمه 1 میلیمتر از 3 ایستگاه در حوضه آبریز لوت و 7 ایستگاه در حوضه آبریز بجستان جمع آوری شدند. در این تحقیق، 11 صفت مورفومتریک و 6 صفت مریستیک از این گونه مورد مطالعه قرار گرفتند.بررسی رابطه ی بین سه فاکتور طول کل و طول سر، طول کل و ارتفاع بدن و طول سر و ارتفاع بدن، نشان داد که آنها دارای ضریب همبستگی 99/0 بوده و دارای یک همبستگی مثبت و معنی داراند و بررسی رابطۀ بین طول کل و وزن بدن در این گونه نشان داد که این دو عامل نسبت به هم دارای رشد آلومتریک هستند؛ همچنین محاسبه شاخص های RLGو VIنشان داد که این گونه گیاه خوار بوده و نسبتاً پرخور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Biological and Biosystematical Characteristics of Capoeta fusca in Southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • حامد استواری 1
  • هومن شجیعی 1
  • حاجی قلی کمی 2
چکیده [English]

To the study of biological and biosystematic characteristics of Capoeta fusca Nikolskii, 1897 in Southern Khorasan province, 225 specimen were collected by Fish nets (with openings of 1 mm) of three location in Lut drainage basin and seven location in Bejestan drainage basin. In the survey were study 11 morphometric character and 6 meristic character of this species. The study of relationship between Total length- Head length, Total length- Body Depth and Head length-Body Depth factors showed they have a positive and significant correlation and have./99 of correlation coefficient and the study Length-weight relationship in this species showed these factors have the growth negatively allometric. Also calculation of the Relative length of glutindex(RLG) and Vacuity index(VI) showed this species is an herbivorous fishand relatively gluttonous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoeta fusca
  • Biology
  • Biosystematic
  • SouthernKhorasan