بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز ، دانشکده علوم طبیعی، گروه زیست شناسی جانوری، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد منابع طبیعی، اداره شیلات

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه شیلات و آبزیان، لاهیجان، ایران

چکیده

مطالعه حاضربه منظور شناسایی ماهیان رودخانه اهر چای و سد ستارخان (استان آذربایجان شرقی) و طی چهار فصل پاییز تا تابستان 1387-1388 به مدت دوازده ماه به اجرا درآمد. دوازده محل نمونه برداری انتخاب گردید. نمونه ها پس از صید، در فرمالین 10% تثبیت شده و جهت بررسی های زیست سنجی به آزمایشگاه منتقل شدند. کل فراوانی نسبی ماهیان نمونه برداری شده در فصل پاییز 7/31 درصد، زمستان 6/19 درصد، بهار5/20 درصد و تابستان 2/28 درصد بود. ماهیان شناسایی شده دارای 8 گونه، و متعلق به 3 خانواده کپور ماهیان (6 گونه) با فراوانی نسبی 1/78 درصد، سگ ماهیان (یک گونه) با فراوانی نسبی 5/21 درصدو سوف ماهیان ( یک گونه) با فراوانی نسبی 4/0، درصد بودند. مشخص شد که سیاه ماهی با فراوانی نسبی 2/33 درصد، گونه غالب در رودخانه اهر چای می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Fishes Fauna of the Aharchay River in Eastern Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • سید مهدی بانان خجسته 1
  • محمدرضا سیف ریحانی 2
  • محمدرضا رحیمی بشر 3
چکیده [English]

The present study was conducted to determine fish species diversity in Aharchay River and Sattarkhan barrier (East Azerbaijan province) during autumn to summer, 2007-2008. Twelve sampling places were choosen. Samples were fixed in 10 % formalin solution and transported to laboratory for biometrical analyses. Total frequencies of species during each season were as follow: autumn 31.7 %, winter 19.6 %, spring 20.5 %, and summer 28.2 %. Eight species were identified that belonged to 3 families including: Cyprinidae (with 6 species), Cobitidae (1 species) and Percidae (1 species), and their relative frequencies were 78.1 %, 21.5% and 0.4 %, respectively. It was found that the Capoeta capoeta, was the predominant species of Aharchay river with relative frequency of 33.2 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species Diversity
  • Fishes
  • Aharchay River
  • East Azerbaijan province