هورمون گلوکاگن و گلوکز خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، فارس، ایران

چکیده

نیکوتین الکالوئیدی است که از طریق مصرف سیگار مورد استفاده میلیون ها نفر در سراسر جهان می باشد و اثراتی را بر کل بدن و به ویژه، سیستم های آندوکرین دارد و میلیون ها نفر نیز در دنیا از بیماری دیابت رنج می برند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات نیکوتین بر سطوح سرمی هورمون گلوکاگن و گلوکز خون بر روی موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار انجام شد. این پژوهش یک مطالعه تجربی است. در این تحقیق، 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با میانگین وزنی 250-220 گرم در گروه های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های تجربی در دسته های مختلف، نیکوتین را به میزان 5/0 ، 1 و 5/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و گروه شاهد فقط 1 میلی لیتر سرم فیزیولوژیک به صورت تزریق درون صفاقی روزانه به مدت 5 روز، دریافت نمودند. گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکردند. در پایان روز ششم از ناحیه بطن قلب موش ها، خون گیری به عمل آمد و سطوح سرمی هورمون گلوکاگن توسط روش رادیوایمونواسی و کیت های مربوطه اندازه گیری شد. داده ها با کمک آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که نیکوتین در تمام دوزهای مصرفی باعث افزایش معنی دار میزان سرمی هورمون گلوکاگن و گلوکز می گردد و با افزایش دوز مصرفی، میزان این افزایش نیز بیشتر می شود (01/0andge;P). با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که نیکوتین می تواند از طریق تحریک ترشح گلوکاگن باعث افزایش قندخون گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nicotine on the Serum Level of Glucagon and Glucose in Adult Male Rats

نویسنده [English]

  • سید ابراهیم حسینی
چکیده [English]

Nicotine is an alkaloid that is used by millions of people around the world through smoking and Effectsonthebody, especially the endocrine system. On the other hand, millions of people in the world suffer from diabetes. Hence, this study investigated the effects of nicotine on serum levels of the hormone glucagon and glucose was performed in adult male rats. Thisstudyisanexperimental study. In this research, 50 male mature rats with an averageweight of220-250 grams were enrolled as the experiment, witness and control groups. The experimental group was divided into 3 subgroups and 0.5, 1 and 1.5 mg per kg of nicotine was injectedintraperitoneally for 5 days. Around the sametimeevery day1 ml Physiological serum was given to the witness group, but the control group did not receive anything. At the end of 6 days, blood sample was taken from the heart ventral areas and the Serum levelsof glucagonhormone were measured using radioimmunoassay (RIA) method and the commercial kits. The results were evaluated using one-way ANOVA. According to the results of this study, Nicotineatalldosessignificantly increasedserum levels ofthe hormoneglucagon and glucose andthedosageincreased, the rateofincreaseishigher(Pandlt;0.01).Theresults ofthis studycanbeconcluded thatnicotine whichstimulateglucagonsecretion

کلیدواژه‌ها [English]

  • nicotine
  • glucagon
  • glucose
  • Rat