بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه زیست شناسی، مرودشت، ایران

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

چکیده

کافور، گیاهی متعلق به خانواده برگ بو است که احتمالاً در کنترل قوای جنسی مؤثر است. در این تحقیق اثر کافور بر اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای بررسی شده شامل تعداد سلول های لایدیگ، اسپرم و غلظت هورمون های تستوسترون و LHمی باشد. حیوانات مورد آزمایش 36 سر موش سوری نر بالغ با میانگین وزن 1 andplusmn;34 گرم و سن10 هفتگی بودند. حیوانات به 9 گروه 4 تایی تقسیم شدند. در گروه کنترل هیچ تزریقی انجام نشد. به گروه های شم تیمار و پس از تیمار، روغن زیتون به عنوان حلال کافور و به گروه های تجربی 1، 2 و3 محلول کافور با دوزهای 5 ،20 و50 میلی گرم بر کیلوگرم تزریق شد. گروه ها به دو صورت تیمار و پس از تیمار طبقه بندی شدند. گروه تیمار یک روز وگروه پس از تیمار یک هفته پس از آخرین روز تزریق تشریح شدند. تزریق به صورت درون صفاقی به مدت 14 روز انجام شد. پس از اتمام تزریقات، موش ها توزین شدند. پس از تشریح، خونگیری و تهیه مقاطع بافتی انجام شد. نتایج نشان می دهد که تعداد سلول های لایدیگ و اسپرم و غلظت هورمون های تستوسترون و LHدر گروه های تجربی در سطح 05/0 andgt; Pافزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشته است. بنابراین، باتوجه به تغییرات هورمونی در گروه های تجربی که بیشتر در گروه تجربی متوسط دیده می شود می توان چنین نتیجه گیری کرد که کافور وابسته به دوز عمل کرده و احتمالاً باعث افزایش اسپرماتو ژنز می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Camphor on Leydig Cells and Concentration of Testosterone and LH Hormones in Adult Male Mice, Balb/C Strain

نویسندگان [English]

  • مریم عابدینی 1
  • وحید حمایت خواه جهرمی 1
  • محسن فروزانفر 2
  • حسین کارگر جهرمی 3
چکیده [English]

Camphor is a plant from Lauraceae family. Investigations have shown that this plant has probably impression on controlling of sexual power. In this investigation, camphorandrsquo;s effect on spermatogenesis procedure has been worked out.Investigated parameters are the numbers of Leydig cells, sperm and testosterone concentration and LH. We use 36adult male mice with average weight of 34 andplusmn; 1 gr and age of 10 weeks.The animals divided to 9 groups with 4 animals in each group. The control group received no injection. The sham group received olive oil as camphorandrsquo;s dissolver. The treatment animals received camphor solution in concentration of 5,20 and 50 mg/kg(b.w) each amount 0/02 cc intraperitioneally for 2 weeks. Treatment group were sacrificed 1 day after the last injection and the posttreatment group 1 week after that. After injection, the animals were weighed.Then bloodsampling and sacrificed. The results show significant increase at P andlt; 0/05 in the number of Leydig cells and sperm and concentration of testosterone and LH in treatment animals than control animals. Thus due to increase of the mentioned hormones and the number of Leydig cells and sperm it is concluded that camphor may cause increasing of spermatogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • camphor
  • Leydig cells
  • Testosterone
  • LH
  • Mice