بررسی اثر تزریق آگونیست گیرنده D2 در هسته آکومبنس بر برگشت فراموشی القاء شده با مورفین توسط نیکوتین در رت های نر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج ، دانشکده دامپزشکی، گروه فیزیولوژی، سنندج ، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری ، گروه زیست شناسی، شهرری، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه زیست شناسی، اردبیل ، ایران

چکیده

مطالعات، تأثیر مورفین و نیکوتین را بر روی انواع مختلف حافظه و یادگیری آشکار نموده است. این داروها بیشتر اثرات خود را از طریق مسیر دوپامینرژیک مزولیمبیک ایجاد می نمایند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تزریق آگونیست گیرنده D2دوپامینی (سولپیراید) به هسته آکومبنس بر روی اثر نیکوتین روی فراموشی القاء شده با مورفین می باشد. این مطالعه تجربی بر روی 185 موش صحرایی نر انجام شد. موش ها با تزریق درون صفاقی کتامین هیدروکلراید، بعلاوه زایلزین بی هوش شدند و سپس در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شدند. دو کانول در پوسته هسته آکومبنس قرار داده شد. آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیر فعال آغاز شد و میزان تأخیر حیوان در ورود به بخش سیاه به عنوان معیار حافظه اندازه گیری شد. فراموشی القاء شده با مورفین پس از آموزش با تزریق قبل از آزمون مورفین، نیکوتین یا نیکوتین همراه با دوز بی اثر مورفین اصلاح می گردد. تزریق قبل از آزمون آگونیست گیرنده D2دوپامینی (سولپیراید) به داخل هسته آکومبنس که به تنهایی تأثیری بر حافظه ندارد، از بازگشت حافظه تخریب شده با مورفین توسط نیکوتین جلوگیری می نماید. این یافته هانشانمی دهندکه گیرنده های دوپامینی D2هسته آکومبنس،نقشمهمیدر اثرات بهبود بخش نیکوتین بر روی فراموشیالقاء شدهبامورفیندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of D2 Receptor Agonist injection in the Nucleus Accumbens on Restoration of Morphine induced Amnesia by Nicotine in Male Rats

نویسندگان [English]

  • روناک عزیزبیگی 1
  • مریم السادات شاهین 2
  • مرتضی پیری 3
چکیده [English]

Studies have revealed the effect of morphine and nicotine on different types of memory and learning. These drugs produce more of their effects via the mesolimbic dopaminergic pathway. The aim of the present study was to investigate the effects of intra nucleus accumbens (intra-NAc) injection of the dopamine D2 receptor antagonist(sulpirid) in nicotineandrsquo;s effect on morphine-induced amnesia. This experimental study was performed on 185 male rats. Rats were anesthetized with intra-peritoneal injection of ketamine hydrochloride, plus xylazine and then placed in a stereotaxic apparatus. Two stainless-steel cannuale were placed in the nucleus accumbens shell. The behavioral testing was started in inhibitory avoidance task, and the step-through latency for entering into the dark compartment was measured for the assessment of memory retention. The amnesia induced by post-training morphine restores with pre-test injection of morphine, nicotine or nicotine plus ineffective dose of morphine. In contrast, pre-test intra-NAc injection of the dopamine D2 receptor antagonist (sulpiride) which had no effect on memory alone prevented the nicotine reversal effect on morphine memory impairment. These results suggest that the dopamine D2 receptor of the nucleus accumbens may play an important role in the improving effect of nicotine on the morphine-induced amnesia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphine
  • nicotine
  • Dopamine D2 receptors
  • Nucleus accumbens
  • Inhibitory avoidance memory