جداسازی و شناسایی باکتری های کوکسی شکل بیماری زا در ماهیان قزل آلای رنگین کمانی در مزارع پرورشی شمال غرب استان فارس با استفاده از روش های کشت و PCR

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران.

2 استادیار، اداره کل دامپزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

یکی از بیماری هایمهم در آبزی پروری بیماری استرپتوکوکوزیس/ آنتروکوکوزیس است که یک بیماری عفونی سپتی سمیک ناشی از کوکسی های گرم مثبتدر ماهیان آب های شیرین و شور بوده و در چند دهه اخیر خسارات اقتصادی جبران ناپذیری را به بار آورده است. از جمله باکتری های مهم، لاکتیک اسید باکتری ها هستند که مزارع پرورشی را مورد هجوم قرار داده و تلفات سنگینی را به جای می گذارند. هدف از این پژوهش شناسایی کوکسی های گرم مثبت بیماری زا در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمانیی در قسمت شمال غربی استان فارس با استفاده از روش های کشت و PCRاست. از مزارع مشکوک به بیماری تعداد 90 نمونه ماهی قزل آلای رنگین کمانی برداشته شد. پس از بررسی و ثبت مشخصات بالینی ماهیان بیمار و تلف شده، از اندام داخلی که شامل بافت کلیه ماهیان بیمار می باشد نمونه برداری و با انجام کشت و تست های بیوشیمیایی لازم شناسایی باکتری ها صورت گرفت. در مرحله بعدی جهت تعیین نوع آنتی بیوتیک موثر بر باکتری های شناخته شده، تست آنتی بیوگرام صورت گرفت. در نهایت با استفاده از روش مولکولیPCR بر پایه ژن 16srRNAشناسایی باکتری ها انجام شد.از بین 43 نمونه که کوکسی گرم مثبت شناخته شدند، 3 گونه باکتری شامل 6/4 درصد استرپتوکوکوس اینیایی، 3/23 درصد لاکتوکوکوس گارویه آ و 1/72 درصد استرپتوکوکوس میلری تشخیص داده شدند. نتایج تست PCRنشان داد کهباکتری های شناخته شده جزو باکتری های لاکتیک اسید بوده که باعث ایجاد بیماری در ماهیان می شوند. با توجه به اینکه بیماری مذکور از لحاظ اقتصادی و مشترک بودن بین انسان و آبزیان بسیار مهم می باشد لذا شناسایی و درمان این عوامل عفونی حائز اهمیت است.از آنجا که علائم بالینی تمامی باکتری های مسبب بیماری بسیار شبیه بوده و با استفاده از روش های بیوشیمیایی امکان تشخیص نادرست وجود دارد بنابراین دقیق ترین روش ممکن استفاده از روش مولکولی PCRاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Pathogenic Cocci Form Bacteria of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in Fish Farms in North West Province of Fars, Using Culture and PCR Methods

نویسندگان [English]

  • فرشید کفیل زاده 1
  • یلدا بناکار 1
  • ایرج نامداری 2
چکیده [English]

Streptococcosis /Entrococcosisis important disease in aquaculturewhich are duo to gram positive bacteria such as cocci in fresh and salty water fish and cause infectious and septicemia. In recent decades the mentioned diseases caused economic damages. One of the most important cocci are lactic acid bacteria. They invaded to fish farms and caused to death of them. The aim of this research was identification of gram positive and pathogenic cocci form bacteria in rainbow trout farms in North West area of Fars province by cultivation and PCR methods. At first 90 samples of rainbow trout were collected from farms where might be contaminated. Then dead and sick fish were identified and their clinical profiles were recorded. Sampling from their kidney was done for cultivating bacteria and doing biochemical test to identify them. In the next step for determination of antibiotic that was effective on identified bacteria antibiogram test was done. At the end identification of bacteria was done by PCR method in the base of 16srRNA gene. In this research 43 gram positive cocci were identified they included: 4.6% Streptococcus iniae, 23.3 % Lactococcus graviae, and 72.1 % Streptococcus milleri. The result of PCR test showed that identified bacteria belonged to lactic acid bacteriathat caused diseases in the fish. As regards the diseases are common between human and aquaculture and they cause economical damages so identification and treatment of these infectious agents are important. Clinical symptoms of bacteria which cause the diseases are similar so the best method for identification of them is PCR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Lactic acid bacteria
  • PCR
  • Streptococcus milleri