مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، کرمانشاه، ایران

3 دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، تهران، ایران

چکیده

لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) از خانواده Lacertidea یکی از گونه های بومی رشته کوه های زاگرس می باشد که تا کنون تنها در دو ناحیه محدود از استان های همدان و کرمانشاه گذارش شده است. این گونه به علت جمعیت کم و محدوده پراکنش اندک از لحاظ حفاظتی دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این پزوهش که طی فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1389 همزمان با شروع فعالیت گونه پس از خواب زمستانی صورت پذیرفت تلاش شد تابا بررسی متغییر های زیستگاهی مرتبط با گونه زیستگاه های مطلوب شناسایی و مدل سازی شوند. قطعات نمونه برداری در یک ترانسکت خطی تصادفی برداشت و حضور و عدم حضور گونه ثبت شد. بر این اساس در مجموع 75 پلات حضور و به همین تعداد پلات عدم حضور برداشت شد. مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی به روش رگرسیون منطقی دوتایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اماری نشان داد که متغییر های میزان پوشش گیاهی ، درصد پوشش سنگی و سنگلاخی، جهت، شیب و ارتفاع موثر ترین متغیرهای اثر گذار بر حضور گونه در منطقه مورد مطالعه است. همچنین نتایج نشان داد که این خزنده زیستگاه های کوهستانی مرتفع و پر شیب با پوشش بوته ای متراکم رابه عنوان زیستگاه مطلوب خود بر می گزیند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Habitat Suitability Modeling of Mountain Racerunner (Eremias montanus) in Western Zagros, Iran

نویسندگان [English]

  • علیرضا محمدی 1
  • نصرالله رستگارپویانی 2
  • محمود کرمی 3
  • عمار رهبر 1
چکیده [English]

Mountain racerunner (Eremias montanus) of Lacertidea family is a native species (Endemic) Zagros Mountains, which so far only in a limited area of Hamadan and Kermanshah provinces is reported. This species low population and low distribution terms of the conservation area is an important. In this study , that from during spring , summer and fall while starting activity species after hibernation done, taba was to investigate variables related to species habitat suitable habitat are identified and modeled . In sampling stager at observation point in path of the line transect habitat parameters and presence and absence of species were recorded. Based on 75 plot in the presence and absence of plote was harvested. Binary Logistic Regression was performed to develop the distribution model of the Mountain racerunner according to habitat variabla. Finally, the significant parameters in this model were amount of vegetation, amount of Rocky and stony, aspect, slop and heigh. Based on the result, suitable habitat for Eremias montanus was considered as all the high mountain area and steep habitat with dense shrub cover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eremias montanus
  • Habitat suitability
  • Endemic
  • habitat variables