اثر قرص اکستازی بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست‌شناسی، ارسنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران

چکیده

امروزه گرایش به مصرف داروهای محرک سیستم عصبی و روان گردان از مشکلات جوامع بشری است. اکستازی از جمله مواد نوروتوکسیک است که از مشتقات آمفتامین هاست. این دارو با اثر بر نوروترانسمیترها و سلول های مغزی اثرات سوءی به جای می گذارد. در این مطالعه اثر این دارو بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در رت مورد بررسی قرار می گیرد. در یک مطالعه تجربی 40 سر رت نر از نژاد ویستار به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه کنترل که هیچ دارویی دریافت نکردند. گروه شاهد که حلال دارو را دریافت کردند. به سه گروه دیگر روزانه به ترتیب 5، 10 و 20 میلی گرم اکستازی به صورت دهانی داده شد. 22 روز بعد از شروع مطالعه توسط دستگاه شاتل باکس حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال بررسی شد و مدت زمان تأخیر در اولین ورود به اتاق تاریک (STL) و کل زمان سپری شده در اتاق روشن (TLC) اندازه گیری گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری ANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در گروه های تجربی، تأخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک (STL) و نیز مجموع زمان سپری شده در اتاق روشن (TLC) در تمامی گروه ها و به صورت وابسته به دوز نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر شد (Pandlt; 0.05). قابل ذکر است طولانی تر بودن تأخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک و کل زمان سپری شده در اتاق روشن نشانه حافظه و یادگیری بهتر می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اکستازیباعث کاهش حافظه و یادگیری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ecstasys Tablet on Passive Avoidance Learning and Memory

نویسندگان [English]

  • حمیده افتخاری 1
  • فروزان کشاورز زاده 2
چکیده [English]

Today tendency to administration of nervous stimulating drugs is one of the problems of human societies. Ecstasy is a neurotoxin that drives from amphetamines. This substance can produce a depression of cell brain function and alteration in several neurotransmittes.This article focuses on the effect of this drug on passive avoidance learning and memory.In this research 40 vistar rat were divided into 5 group (n=8). Control groupreceived no drug. Sham group received serum as soluble of drug and 3 other groups were pretreated with 5, 10 and 20 mg/kg Ecstasy oral. After 22 days passive avoidance learning were surveyed with Shuttle box and step through latency (STL) and total (TLC) were measured. Results were investigated with ANOVA test. In all groups that received Ecstasy, STL and TLC significantly decresed in dose dependent manner (pandlt; 0.05). It is necessary to consider longer STL and TLC means better learning and memory. Results of this study shows that learning and memory deficits in Ecstasy users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecstasy
  • Memory
  • passive avoidance learning
  • Rat