اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران

2 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، گرگان، ایران

3 انشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران

چکیده

در این تحقیق، اثر غلظت و مدت زمان بیهوشی و بازگشت از بیهوشی اسانس گل میخک با غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر روی ماهی گوپی ماده بررسی شد. تعداد 5 قطعه ماهی گوپی با وزن زیر یک گرم برای هر غلظت در نظر گرفته شد. پس از آماده سازی غلظت های اسانس آویشن شیرازی در ظرف، ماهیان به صورت انفرادی به ظرف حاوی محلول بیهوشی منتقل و زمان از دست دادن تعادل و زمان ایجاد بیهوشی ثبت شد. سپس ماهیان از ظرف حاوی محلول بیهوشی به ظرف حاوی آب تمیز منتقل و زمان بازگشت تعادل و زمان بازگشت واکنش به محرک خارجی توسط زمان سنج اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که با افزایش غلظت ماده بیهوش کننده، مراحل بیهوشی سریعتر و مراحل بازگشت از بیهوشی کندتر اتفاق می افتد بطوری که در غلظت های 150 و 200 میلی گرم در لیتر اسانس گل میخک، ماهیان گوپی در مدت کمتر از یک دقیقه بیهوش شدند و مرحله بازگشت از بیهوشی آنها در آب تمیز نسبت به غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر آهسته تر رخ داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Clove Oil on the Anesthesia of Female Guppy Fish (Poecilia reticulata)

نویسندگان [English]

  • محسن تجری 1
  • عظیم عظیمی 2
  • حامد کلنگی میاندره 2
  • رضا ایزی 1
  • عزت اله شریف زاده 3
چکیده [English]

The effects of anesthetic concentration, duration of anesthesia and return of clove oil with concentration of 50, 100, 150 and 200 mg per liter on female guppy were studied. Five Guppy fish with a weight under 1 gr were taken for each concentration. After preparation of thyme essential oil concentration in the container, fish individually transferred to a container containing the anesthetic solution and loss of balance and anesthesia times were recorded. Results showed that increasing concentration of anesthetic, the anesthesia faster and slower recovery process occurs so that the concentration of l50 and 200 mg clove oil, fish were anesthetized and the guppies in less than a minute recovery in clean water to concentration of 50 and 100 mg occurred more slowly. Stage of recovery in fresh water to concentration of 50 and 100 mg occurred more slowly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anesthesia
  • clove oil
  • Guppy Fish