کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) تحت تأثیر جیره های غذایی مختلف

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران

چکیده

کیفیت گوشت ماهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نوع تغذیه و مواد خوراکی مصرف شده برای پرورش قرار دارد. در این مطالعه کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus)در اثر تغذیه با کرم فشرده، آرتمیا، گاماروس، دل گوساله و جیره تجاری بیومار بررسی شد. این تحقیق به مدت 8 هفته و در 5 تیمار و 3 تکرار شامل: تیمار1: جیره تجاری بیومار، تیمار2: دل گوساله چرخ شده، تیمار3: گاماروس، تیمار4: آرتمیا، تیمار5: کرم فشرده، انجام پذیرفت. تعداد 450 عدد ماهی پنگوسی با میانگین وزن 63/0 گرم و طول 79/3 سانتی متر در 15 آکواریوم (30 عدد ماهی در هرآکواریوم) در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی به مدت 8 هفته در شرایط یکسان پرورشی با یکدیگر مقایسه شدند. نرخ غذادهی برابر 10 درصد وزن بدن و 4 بار در روز در ساعت های 8، 12،16و 20 بود. پارامترهای فیزیکوشیمیایی از قبیل اکسیژن، سختی، pH، دما به ترتیب برابر اشباع از اکسیژن، dh350 ، 8-5/7 و 2andplusmn;29 درجه سانتی گراد بودند. برای اندازه گیری فاکتورهای مختلف از جمله پروتئین خام، چربی خام و خاکستر به ترتیب از دستگاه های کجلدال نیمه اتوماتیک، سوکسله تمام اتوماتیک و کوره الکتریکی در دمای 55 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد از نظر میزان درصد رطوبت و خاکستر لاشه ماهیان پنگوسی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (pandlt;0.05). اما هیچ گونه اختلافی در میزان درصد پروتئین خام و چربی خام لاشه در بین تیمارهای مختلف وجود ندارد (pandgt;0.05). نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که جیره های غذایی مختلف بر روی کیفیت لاشه ماهیان تأثیرگذار می باشداما ترکیبات غذایی جیره تأثیری در میزان ترکیبات لاشه ماهی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Carcass Quality of Pangassius hypopthalmus under Different Diets

نویسنده [English]

  • مجید محمدنژاد شموشکی
چکیده [English]

Thequality of fish meat is affected by many factors including nutrition and food consumption. In this research, carcass quality of Pangassius hypopthalmus, with diet of Biomar, calf heart, Gammarus, Artemia, and Tubifex was studied. This study was counducted for 8 weeks and five treatments: treatment 1: Biomar, treatment 2: Calf heart, treatment 3: Gammarus, treatment 4: Artemia, treatment 5: Tubifex. The 450 fish with average weight of 0.63 g and average length of 3.79 cm was conducted in 5 groups and were cultured for 8 weeks. Amount of food required according to the weight of the biomass and 10 % of body weight four times a day in 8:00, 12:00, 16:00 and 20:00 h. Physico-chemical parameters such as oxygen, hardness, pH, temperature were at saturation, dh 350, 7.5 - 8 and 29 andplusmn; 2 0C, respectively. To measure various factors including crude protein, crude fat and ash by semi-automatic and automatic machines soxhlet and electric furnace (temprature of 55 0C for 6 hours) were used. The results showed that the quality of fish carcasses that percentage of carcass moisture and ash, there is a significant difference between treatments (P andlt; 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Different diets
  • carcass quality
  • Pangassius hypopthalmus