بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز گناد در موش های نر بالغ

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی‌، خوراسگان، ایران

چکیده

کرفس کوهی با نام علمی Apium graveolensازتیرهUmbeliferae گیاهی دوساله و روز بلند است. این گیاه اثرات درمانی زیادی دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز andndash;گناد در موش های نر کوچک آزمایشگاهی گونه Balb/Cبررسی شد. ابتدا نمونه ها بصورت کاملاً تصادفی در 5 گروه ده تائی (سه گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما ) تقسیم و کلیه نمونه ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی در دوزهای مختلف (mg/kg/2day150،100،50) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز ( یک روز در میان) به گروه های تیمار تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه Placeboاستفاده گردید. مهمترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت تغییر در سطح هورمون های تستوسترون، LHو FSHخون در مقایسه با گروه های شاهد بود. کلیه آزمایش های هورمونی نیز با روش ایمونورادیومتری (RIA) انجام گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSSو آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکنتجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد غلظت هورمون های FSHدر دوزهای mg/kg150 و100 کاهش معنی دار یافته است در حالی که غلظت LHو تستوسترون در هر سه دوز تزریقی کاهش نشان می دهد. یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی عصاره کرفس کوهی بصورت وابسته به دوز در محور هیپوفیز- گناد موش های نر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Celery (Apium graveolens) Extract on the Pituitary – Gonad Axis in Adult Male Mice

نویسندگان [English]

  • مهرداد مدرسی
  • غلامرضا قلمکاری
چکیده [English]

Celery (Apium graveolens) has many therapeutic effects. This plant has many phytoestrogens that can affect on the reproductive endocrine system and can reduce fertility .In this study, Hydro alcoholic extracts of celery leaves on the pituitary -gonad axis in male mice of Balb/C was investigated. The samples were randomly divided into 5 groups (three treatment groups, placebo and control). Celery leaves hydro alcoholic extract in different doses (50, 100,150 mg/kg/2day) was injected (IP) for 20 days. The Placebo group was used for injection of normal saline. The samples were randomly divided into 5 groups (three treatment groups, placebo and control). Celery leaves hydro alcoholic extract in different doses (50, 100,150 mg/kg/2day) was injected (IP) for 20 days. The Placebo group was used for injection of normal saline. After 10 injections, samples bloods were analyzed for FSH, LH and testosterone using RIA method and compared with control groups. Concentrations of FSH in 100 and 150 mg/kg decreased significantly while LH and testosterone concentrations in all experimental groups decreased (Pandlt;0.05) .This study showed dose-dependent negative effect of celery extracts in the pituitary - gonad axis in male mice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celery
  • Mice
  • FSH
  • LH
  • Testosterone