بررسی اثر تجویز خوراکی مواد آرایشی بر میزان رسوب سرب در بافت کلیه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه شیمی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

امروزه استفاده از مواد آرایشی بطور وسیعی توسط جوامع انسانی رواج دارد و از طرفی اطلاعات زیادی در مورد خطرات استفاده از این مواد توسط انسان منتشر نشده است.تحقیق حاضر تلاش داشته است تا میزان رسوب سرب را در بافت کلیه بدنبال تجویز خوراکی رژ لب مورد بررسی قرار دهد. میزان سرب در 12 مارک مختلف از رژ لب با استفاده از تکنیک جذب اتمی با کوره گرافیتی (GFAAS) بعد از حل کردن نمونه ها در اسید اندازه گیری گردید. سپس یکی از انواع رژ لب جهت خوراندن به موش در سه دوز متفاوت انتخاب گردید. 60 موش رت با وزن بین10andplusmn;230 گرم به چهار گروه 15 تایی تقسیم گردیدند یک گروه به عنوان گروه کنترل و سه گروه تجربی. گروه های تجربی به مدت 90 روز به ترتیب دوز 16/0و 32/0 و48/0 mg/kgرا از طریق گاواژ دریافت کردند و در این مدت گروه کنترل آب آشامیدنی دربافت نمودند.نتایج نشان می دهد که میزان سرب موجود در بافت کلیه گروه های تجربی افزایش معنی داری نسبت به گروه تجربی دارد.از آنجایی که این مطالعه در یک دوره 90 روزه انجام شده است هر تخمینی از میزان سرب رسوب کرده در کلیه موش ها بایستی بالاتر از مقدار گزارش شده در نظر گرفته شود، که بیانگر مخاطرات بالای مصرف این کالای آرایشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oral Exposing of Lipstick in Lead (Pb) Disposition in kidney

نویسندگان [English]

  • حمید هاشمی مقدم 1
  • عبدالحسین شیروی 2
  • سپیده شاداب 2
  • محبوبه ترابی 2
چکیده [English]

To day use of cosmetics is spread widely by human societies. Information about the health risks that might be associated with lipstick consumption effects is scarce in the literature. The present work investigated the health effects of exposure to lipstick on the disposition of lead (Pb) in kidney of rats. First, Lead contents were determined in 12 different brands of lipsticks using the atomic absorption spectrophotometer coupled to graphite tube atomizer after an acid digestion procedure. Lead was detected in all the studied samples. Then, one brand was selected for feeding to the rats and amount of oral exposing in the three doses was calculated.Sixty rats were used for the experiment. Animals were divided into 4 groups of 15 animals each. While 1group served as control group, the remaining 3 groups were exposed to lipstick through oral gavage for 90 days. Results show that, exposure to the lipstick cause significantly disposition of lead in the kidney of rats and since that study used a dosing regimen similar to 90 days used here, any estimates of kidney concentrations of lead should be revised upward. These might put consumers at the risk of lead poisoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lipstick
  • Lead
  • Rat
  • kidney