بررسی زیست محیطی تالاب بین المللی پریشان بر اساس مدل تحلیل مدیریتی SWOT

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده انرژی و محیط زیست، گروه محیط زیست، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی اکولوژیک و زیست محیطی منطقه حساس و آسیب پذیر تالاب بین المللی پریشان با تأکید بر تنوع گونه ای و زیستگاهی تنظیم و ارائه گردیده است. تالاب پریشان در بین دریاچه های دائمی ایران بزرگترین دریاچه آب شیرین است. دریاچه پریشان در کنوانسیون رامسربه عنوان تالاببین المللی ثبت گردیده است و در تقسیم بندی مناطق جزء منطقه حفاظت شده محسوب می گردد. بر خورداری از تنوع زیستی و زیستگاهی، پراکنش جوامع گیاهی و جانوری منحصر به فرد این منطقه باعث شده است تا این منطقه جز مناطق حساس اکولوژیکی محسوب گردد. با توجه به تغییرات اقلیمی جدید و خشکسالی حادث شده در منطقه در حال حاضر دریاچه در بدترین وضعیت زیستی خود قرار دارد و در اواخر انجام این تحقیق دریاچه محدود به برکه های حاشیه ای و آبگیرهای موقت بخش حاشیه ای دریاچهشده است. با توجه به حضور گونه های شاخص و منحصربفرد گیاهی و جانوری و زیستگاههای حساس و آسیب پذیر و زمینه های توسعه و گردشگری، نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده این موضوع می باشد، که مهمترین موضوع مورد بحث در تالاب بین المللی پریشان تغییرات اقلیمی و خشکسالی های چند سال اخیر می باشد که تنوع زیستی و زیستگاهی و پراکنش جوامع گیاهی و جانوری را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق تالاب بین المللی پریشان ازنظرعوامل درونیروی همرفتهدارایقوتمی باشد و نیز محیط زیست تالاب ازنظرعوامل بیرونی دارای فرصت های زیادی برای بازسازی و احیا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Analysis of the International Wetland of Parishan on the Basis of the SWOT Management Model

نویسندگان [English]

  • سمیه اردو 1
  • فریدون عوفی 2
چکیده [English]

This paper has performed in order to evaluate the ecological and environmental study of the sensitive area as the international wetland of Parishan in emphasis on species and habitat varieties. The Parishan wetland is the widest wetland among all of the permanent freshwater lagoons in Iran. It was registered in Ramsar convention as the international wetland. Parishan wetland is a part of protective places by area classification in Iran. Having the biological and habitat varieties, weird herbal and animal distributions cause this area to be unique and sensitive ecological place. By climate change and droughts, it is in the worst condition on the view of ecological issues. It was limited to small marginal pools temporarily. With regards to special species, unique herbals, sensitive and vulnerable settlements, ecotourism issues, this research shows that the most important issue in the international wetland of Parishan are climate change and drought in these years which have influenced the bio andndash; habitat variety and herbal animal distributions. On the basis of the results of this research, the international wetland of Parishan has the powerful internal factors totally and a lot of opportunities to rebuild and revival ecologically on the view of the external factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • The International Wetland of Parishan
  • Environmental Analysis
  • Plantcommunities
  • AnimalCommunities
  • SWOTManagement Model