بررسی اثر استنشاقی اسپری فلفل (Oleorsin Capsicum) بر رفتار شبه اضطرابی موش صحرایی نر بالغ

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

اسپری فلفل (OC) در مواقع شورش و استفاده مردم غیرنظامی برای دفاع شخصی و دفاع در برابر حیوانات استفاده می شود. تمام محصولات اسپری فلفل غیرقابل اشتعال است.این اسپری عاملی التهابی می باشد و بر خلاف گاز اشک آور بر معتادان به الکل و مواد مخدر مؤثر است. اگر این اسپری به غشاهای مخاطی (چشم و بینی و گلو و ریه ها) تماس پیدا کند مویرگ های چشم بیرون می زند چشم گشاد شده و باعث کوری موقت چشم می گردد، همچنین باعث التهابات بافت لوله تنفس و مشکلات تنفسی می شود اما قربانی هنوز قادر به تنفس می باشد.در رابطه با اثرات استنشاقی قرار گرفتن در معرضاین اسپری در زمان و میزان مصرف آن بر روی رفتارهای اضطرابی (ترس) اطلاعات کاملی در دست نیست، لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات استنشاقی اسپری فلفل OCبر رفتارهای اضطرابی (ترس) در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار بود.حیوانات مورد استفاده با محدوده وزنی 20andplusmn;210به چهار گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند.برای تمامیگروه های تجربی تعداد شش سر موش صحرایی داخل چمبر گذاشته شده و در معرض اسپری فلفل که به مدت 3 ثانیه به داخل چمبر پاف شده بود، قرار گرفتند و به مدت 90 ثانیه درون اتاقک تنفسی باقی ماندند و پس از گذشت 10، 20، 30 دقیقه میزان اضطراب حیوانات توسط دستگاه ماز بعلاوه ای سنجیده شد.در بررسی میزان سنجش اضطراب در موش های گروه های تجربی و مقایسه آن ها با گروه کنترل، افزایش معنی داری در رفتار اضطراب آنها مشاهده شد (pandle;0.05). گذشت زمانپس از قرار گرفتن در معرض اسپری فلفل باعث افزایش اضطرابمی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Inhalation of OC Pepper Spray on Anxiety-like Behavior in Adult Male Rat

نویسندگان [English]

  • منصوره بهمئی نژاد
  • غلامحسن واعظی
  • حسین عباسپور
چکیده [English]

OC Spray would be utilized when there is unrest and by non-military people for personal defend and defending against animals. All the OC spray products are in flammable. OC is an inflammatory factor and dislike tear-gas this would influence the alcoholists and druggists. The symptoms would be exhibited immediately if this spray contacts mocuses (eyes, nose, throat and the lungs): The eye capillaries would be exhibited and cause the eyes to be blind temporality and result in tracheal tissues to be inflammated and some problems for inhalation but victim is able to breath yet. No comprehensive information are available on inhalation effects of exposing to this spray of time and it level usage on anxiety (fear) behaviors, therefore this study dose intend to consider effect of inhalation OC spray on anxiety (fear) behaviors in rats. The animals used in current study were adult male rats, Wistar strain of weighting 210andplusmn; 20 gr divided into 4 experimental groups and a control group. 6 experimental rats were placed within chamber and were exposed to OC spray for 3 seconds into chamber. The rats were remind for 90 seconds within inhalation room, respectively and were returned to their cagesand after 10, 20, 30 Plus maze was used to measure animal anxiety levels for each of experimental groups after passing go minutes.A Significant rising was observed to consider anxiety measurement levels in experimental groups and comparing them with control group (pandle;0.05). Increasing in OC exposure time as well as passing time would result in rising anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pepper Spray
  • Anxiety
  • plus- maze
  • Rat