بررسی فراساختار گناد جنسی نر در سمندر غارزی، Paradactylodon gorganensis

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، گروه زیست‌شناسی، پرند، ایران

چکیده

سمندر غارزی(Paradactylodon gorganensis)گونه بومی ایران بوده و تنها در غار شیرآباد گرگان یافت می شود. این گونه در لیست قرمز ICUNقرار گرفته است. در این مطالعه گناد نر حیوان بوسیله میکروسکپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد پنج نمونه جانور نر در فاصله اردیبهشت تا شهریور از غار شیرآباد جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. پس از بررسی آناتومی و مورفولوژی حیوانات بیهوش و کالبد شکافی شدند. بیضه ها به قطعات کوچک بریده شده، در فیکساتیو گلوتار آلدئید تثبیت شدند و مطابق روش های استاندارد از آنها گرید بافتی جهت مطالعه با میکروسکپ الکترونی گذاره تهیه گردید. نتایج مطالعات نشان داد در این حیوانات دوشکلی جنسی دیده نمی شود. یک جفت بیضه استوانه ای و کرم رنگ در محفظه شکمی و متصل به کلیه ها می باشد همچنین، اجسام چربی به رنگ زرد دیده می شوند. گنادها لبوله بوده و لبول های حاشیه ای بزرگ و چند وجهی و لبول های مرکزی کوچک و مدور هستند. اسپرماتوژنز الگوی کیستی دارد و در بیضه فعال از نظر اسپرماتوژنز در لبول های مختلف، دستجات سلول های لایه ژرمینال در مراحل متفاوت دیده شده اما در یک لبول اغلب سلول های جنسی همزمانی دارند. هسته اسپرماتوزوئید کشیده بوده اما آکروزوم مشخص دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Ultrastructure of the Male Sexual Gonads in Cave Salamander, Paradactylodon gorganensis

نویسنده [English]

  • میترا حیدری نصرآبادی
چکیده [English]

Cave Salamander, Paradactylodon gorganensisis a native species of Iran and only found in the Shir-abad cave of Gorgan. In this study, the gonads of male animals have been studied by electron microscopy. In order to fulfill this purpose, five Paradactylodon gorganensisSalamander collected from May to September from Shir-abad cave and were transported to the laboratory. After reviewing the anatomy and morphology of the animals, they were anesthetized and dissected. Testicles cut into small pieces and fixed in Glutaraldehyde fixative. With using standard procedure, histological grade composite was prepared for microscopic study. Animal studies showed that this species have not two sex. A pair of testicles and a cream-colored cylindrical are in the abdominal cavity and all attached to the kidney also, yellow fat bodies were seen.Gonads are sectional, marginal lobes are large and multifaceted but central lobes are small and round. Spermatogenesis have cystic pattern and testicular spermatogenesis in active testis groups of cells in different stages are seen in different lobes, were seen in a sexual but in one lobe most of cells are synchronized. Spermatozoa were drawn, but the core of the acrosome was not observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salamander
  • Paradactylodon gorganensis
  • Male Sexual Gonads
  • Ultrastructure
  • Electronic microscopy