شناسایی نماتودهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستان های استان قم

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه گیاهپزشکی، دامغان، ایران

2 مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، بخش تحقیقات نماتود شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، زنجان، ایران

چکیده

در بررسی که به منظور شناسائی نماتودهای انگل گیاهی باغات پسته و مو در استان قم انجام شد تعداد 125 نمونه خاک از اطراف ریشه درختان مو و پسته از مناطق مختلف استان طی سال های 1387 و 1388 جمع آوری گردید. نماتودها استخراج شده پس از تثبیت به گلیسرین خالص منتقل شدند، سپس به تفکیک جنس از آنها اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. نمونه ها بررسی میکروسکوپی شدند و مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی آنها تعیین شد. بر اساس این مشخصات و با استفاده از منابع علمی معتبر شناسایی صورت گرفت. در مقاله حاضر بخشی از گونه های شناسائی شده متعلق به خانواده Pratylenchidaeشامل Pratylenchus thornei،P. neglectus و Zygotylenchus guevaraeiمورد بحث قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Nematodes of Pratylenchidea Family associated with Pistachio and Vine Yards in Qom Province

نویسندگان [English]

  • مریم مولائی 1
  • زهرا تنهامعافی 2
  • علی اسکندری 3
چکیده [English]

In a study to identify the plant parasitic nematodes of pistachio and vine yards in Qom province, 125 soil samples were collected from different regions during 2008 and 2009. Nematodes were extracted from soil, fixed and processed to anhydrous glycerin, permanent slides were prepared from the fixed specimens. After microscopic consideration, the morphological and morphometric characters were studied, and identification was done based on these characters. A part of the identified species belonging to Pratylenchidae family including Pratylenchus thornei, P. neglectus and Zygotylenchus guevaraei are presented and their morphological and morphometric characteristics are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identification
  • Iran
  • Pistachio
  • Qom
  • Nematode
  • Vine yard