بررسی فاکتورهای مؤثر بر الگوهای پراکنش قورباغه جنس Rana در ایران با استفاده از نرم افزار SAM (Spatial Analysis in Macroecology)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

چکیده

جنس Ranaاز خانواده ی Ranidaeمی باشد که دارای پراکندگی جهانی با 6 زیر خانواده، 30 جنس و 500 گونه است. در خصوص بررسی های اکولوژیکی، مطالعه مختصری در مورد تغذیه این جنس صورت گرفته است و تا کنون سایر جنبه های اکولوژیکی و جغرافیایی این جنس در ایران بررسی نشده است. اگرچه فون این جنس از قورباغه ها بصورت گسترده مطالعه گردیده و 2 جنس و 4 گونه زیر در ایران ثبت شده است: Rana ridibunda،Rana Camerani،Rana macrocnemisوEuphlyctis Cyanophlyctisولی هنوز فاکتورهای مؤثر برپراکنش این جانوران تعیین نشده است. در این پژوهش به منظور پی بردن به تأثیر فاکتورهای محیطی بر توزیع جغرافیایی این جانوران، از 93 محل مختلف متعلق به 19 استان کشور ایران، چهار گونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در تمامی این محل ها نمونه گیری انجام شده و فاکتورهای محیطی هر ایستگاه مورد سنجش واقع شده است، سپس توسط نرم افزار SAM v4.0 ارتباط این فاکتورها با محل های حضور جانور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد پوشش گیاهی، عرض جغرافیایی و ارتفاع مؤثرترین فاکتورهای مؤثر در پراکنش جنس رانا معرفی می شوند (pandlt;0.05). همچنین بصورت تفکیک شده برای گونهRana macronemis و Rana cameraniفاکتورهای ارتفاع، پوشش گیاهی و عرض جغرافیایی،برای گونه Rana ridibundaفاکتور عرض جغرافیایی و برای گونه Rana(Euphylectis) cyanophylectisفاکتورهای عرض جغرافیایی، بارش و ارتفاع مهمترین عوامل تعیین کننده پراکنش و محل حضور برای این جانوران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Effective Factors on the Ddistributional Patterns of Genus Rana (Anura: Ranidae) Using SAM (Spatial Analysis in Macroecology) Software in Iran

نویسندگان [English]

  • فرحناز مولوی 1
  • مهدی قنبری فردی 2
  • طوبی محمدیان کلات 2
  • حمید حدادیان 2
  • حسین بارانی بیرانوند 2
  • منصور علی آبادیان 2
چکیده [English]

Ranabelongs to the Family Ranidae which is a cosmopolitan family including, six subfamilies, 30 genera and 500 species. Regarding ecological literature, studies on the diet of the genus Rana are rare; moreover, there is no study surveying other ecological and geographical aspects of this genus. Family Ranidae is represented in Iran by two genus and four species including, Rana ridibunda , Rana Camerani , Rana macrocnemis , Euphlyctis cyanophlyctis. No study has been conducted to survey the effective factors on the geographical distribution of these species. The aim of this study is to investigate the effective factors on the geographical distribution of these species. Sampling has been conducted from 19 provinces of Iran and four mentioned species have been caught. Ecological factors of every sampling location including, precipitation, temperature, vegetation, latitude, longitude, attitude are recorded. The relationship between ecological factors and occurrence of these four species has been analyzed employing SAM v4.0 (Pandlt;0.05). According to this study, the most relevant factors to the occurrence of the distribution of genus Rana are vegetation, latitude, and attitude. The most effective factors on the distribution of Rana macronemis are latitude, attitude, and vegetation. The most effective factors on the distribution of Rana camerani are attitude, vegetation, and latitude. The most effective factor on the distribution of Rana ridibunda is latitude. The most effective factors on the distribution of Rana (Euphylectis) cyanophlyctis are latitude, precipitation, and attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frog
  • Rana
  • Macroecology
  • SAM 4.0 Software