بررسی تأثیر درجه حرارت در تغییر جنسیت ماهی دم شمشیری گونه Xiphophours helleri تحت شرایط آکواریوم

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، گروه شیلات، رشت، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نوسانات دمایی بر نر سازی ماهی دم شمشیری نژاد قرمز پرچمی Xiphophours helleri در محیط آکواریوم در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان در سال 1387 انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد 120 عدد ماهی 10 روزه دم شمشیری (که هنوز جنسیتشان معلوم نشده بود) در4تیمار با دماهای 21 ،24 ،27و30 درجهسانتیگراد در 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گذشت 6 هفته جنسیت آن ها بر اساس شکل ظاهریشان تعیین شد (طویل شدن شعاع های پایینی باله دمی در نرها که اسم معمول ماهی یعنی andquot;دم شمشیریandquot; نیز از آن گرفته شده است). آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار Spss، تست Tukeyو آزمون One way ANOVAو ضریب معناداری Pandlt;0.05انجام شد. بر ایناساس در اندازه گیری طول و وزن نهایی اختلاف معنی داری((Pandlt;0.05مشاهده نشد. کم ترین و بیشترین رشد طولی و وزنی به ترتیب در تیمار1(candordm;21، .84 سانتی متر و 0.30 گرم)، تیمار 3(candordm;27، 2.98 سانتی مترو 0.34گرم)، تیمار2(candordm;24، 3.05 سانتی متر و 0.33گرم) و تیمار 4 (candordm;30، 3.04 سانتی مترو 0.36گرم (2مشاهده شد. در بررسی تیمارها از نظر تعیین جنسیت CF، BWI و SGRتیمار 1 با دمای candordm;21 با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد. بیشترین نر سازی در تیمار4 با دمای candordm;30 ( 70%) و کم ترین نر سازی در تیمار 1 با دمای candordm;21 (6/46%) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Temperature Variations on Masculinization of Sword Fish (Xiphophours helleri) in Aquarium

نویسندگان [English]

  • زهرا نیله چی 1
  • شبنم فراهانی 2
چکیده [English]

This study was carried out in order to survey of temperature changes on masculinization Sword fish (Xiphophours helleri) in Aquarium in aquarium at Natural Resource faculty of Guilan University in 2008. 120 Xiphophours helleri (10- day- old) were evaluated on four treatments (21 andordm;C, 24 andordm;C, 27 andordm;C and 30 andordm;C) and three repetitions. After six weeks, their sex was determined according to their shapes(prolonging of caudal fins bottom rays, which the name of sword fish was derived from this character).The statistical analysis was done by SPSS, Tukey test and One way ANOVA(Pandlt;0.05). Regarding to the analysis, that was no significant variation in total length and weigth (Pandlt;0.05). The least and most length and weight growth were revealed respectively on treatment 1(21 andordm;C, 2.84cmو 0.30 gr), treatment 3(27 andordm;C, 2.98 cm,0.34 gr), treatment 2(24 andordm;C, 3.05cm, 0.33 gr) and treatment 4(30 candordm;, 3.04 cm, 0.36 gr). During these treatments survey and sex determination CF, BWI and SGR, treatment 1(21 andordm;C) showed the significant variation (Pandlt;0.05). The most and least making male percentages were achieved on treatment 4(30 andordm;C, 70%) and treatment 1(21 andordm;C, 46.6%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sword fish
  • Xiphophours helleri
  • temperature
  • Masculinization
  • SGR
  • BWI
  • CF