تأثیر عصاره آبی گیاه خرفه بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال موش های صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

عصاره آبی گیاه خرفه (Portulaca Oleracea) یک منبع غنی از اسیدهای چرب امگاـ3 می باشد که این ماده در تکامل مغز و سیستم عصبی و افزایش حافظه نقش اساسی دارد. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر عصاره آبی گیاه خرفه بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال با اندازه گیری میزان STL(مرحله تأخیری) در 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی180 تا 220 گرم پرداخته شد. موش ها به مدت یک هفته جهت سازش با شرایط محیط در اتاق حیوانات در شرایط حرارتی 2andplusmn;21 درجه سانتی گراد، 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی نگهداری شدند. گیاه خرفه ازسبزی فروشی ها خریداری و پس از خشک شدن، آن را آسیاب کرده و عصاره آبی آن جهت انجام آزمایشات بر روی موش ها در دستگاه شاتل باکس مورد استفاده قرار گرفت. از آنالیز واریانس یک طرفه برای تعیین میانگین و خطای استاندارد هر گروه و به کمک روش Scheffeو Tukey، تفسیرهای آماری صورت گرفت. سطح آماری مورد قبول برای بررسی اختلاف میانگین ها، 05/0andgt;Pدر نظر گرفته شد. در این تحقیق از دوزهای 25/0، 5/0 و mg/kg0/1 استفاده گردید. دوز mg/kg 25 /0 به عنوان دوز مؤثر انتخاب شد که هم سطح کورتیزول و هم سطح STLرا افزایش می داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Aqueous Extracts of Purslane (Portulaca Oleracea) on Memorizing and Passive Avoidance Learning in Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • حیدر آقابابا 1
  • فریبا جعفری شیبانی 1
  • حسین عباسپور 2
چکیده [English]

Aqueous extract of purslane (Portulaca Oleracea) is a rich source of omega-3fatty acids that has a major role in the evolution of the brain and nervous system and increasing memory. Therefore in this study, effects of aqueous extract of purslane on passive avoidance learning and memory were investigated by measuring the amount of STL (delayed phase) in 40 male Wistar rats weighing 180 to 220 g. The Rats for a weektocompromise with theenvironment(In theheatof the21 andplusmn; 2anddeg; C, 12 hours lightand12 hoursdarkness)were keptin the animalandrsquo;sroom.Purslane purchased from herb shops, and then it was mill after drying and then its aqueous extract was used for examinations on Rats in the shuttle box unit. The One-Way Analysis of Variance to determine the mean and standard error for each group were performed and the Schaffer and Tukey tests for the statistical interpretations were used. Acceptable level for statistical analysis of mean difference, p andgt; 0.05 was considered. In this study, doses of 0.25, 0.5, and 1.0 mg/kg were used. The dose of 0.25 mg/kg was selected as the effective dose that would increase the levels of cortisol and the STL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive avoidance learning
  • Memorizing
  • shuttle box
  • purslane
  • Portulaca oleracea
  • Wistar Rat