بررسی فیزیولوژیکی و بافت شناسی اثر رژیم غذایی پرچرب بر القاء چاقی در موش های بالغ نژاد NMRI

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم پایه، دانشیار گروه زیست شناسی، تهران، ایران

چکیده

چاقی مشکلی اساسی و تهدید کننده سلامتی در جهان است که شیوه های جدیدی جهت مقابله با آن مورد نیاز می باشد. در پژوهش های مربوط به چاقی، مدل های جانوری ابزار سودمندی محسوب می شوند. در این مطالعه موش های سوری بالغ نر نژاد NMRIبا وزن پایه 4andplusmn;25 گرم با استفاده از یک رژیم غذایی پر چرب مدت شش هفته به عنوان گروه تیمار تغذیه و با گروه کنترل (دریافت کننده رژیم غذایی معمولی جوندگان) مقایسه شدند. وزن بدن موش ها هفته ای یکبار اندازه گیری شد. پس از شش هفته موش ها بیهوش شده و نمونه های خون آنها از قلب جمع آوری شد. در پایان هفته ششم وزن بدن گروه تیمار50% و وزن بدن گروه کنترل35٪ افزایش یافته بود. چربی شکمی گروه تیمار دو برابر بیشتر از گروه کنترل بود (pandlt;0.001) و تجمع نسبی چربی شکمی نیز با استفاده از رنگ آمیزی مشخص شد.در بین فاکتورهای بیوشیمیایی بررسی شده (کلسترول ، تری گلسیرید، HDL-(C)و LDL-(C))فقط سطوح تری گلیسرید گروه تیمار افزایش معنی دار داشت (pandlt;0.05). مطالعه هیستومورفومتری بافت های کبد، کلیه و بیضه، تفاوت معنی داری را در اندازه و تعداد سلول ها میان گروه های تحت مطالعه نشان ندادند (pandgt;0.05). در مجموع رژیم غذایی مصرف شده طی شش هفته در مطالعه حاضر می تواند محرکی برای مراحل ابتدایی شروع چاقی در نژاد مورد بررسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological and Histological Studies of Obesity Inducing a High Fat – Diet in Adult NMRI Strain Mice

نویسندگان [English]

  • فرناز بناکار 1
  • کاظم پریور 1
  • پریچهر یغمایی 1
  • هما محسنی کوچصفهانی 2
چکیده [English]

Obesity is a major health concern worldwide against which development of new strategies is warranted. Animal models are a valuable tool in these studies and could be developed using a simple and cost effective diet in susceptible strains. Adult NMRI mice weighing 25andplusmn;4 g were fed by a high fat diet for six weeks (E group) in comparison with a control group(C) receiving standard chow. Weekly measurements of body weight were performed. Animals were sacrificed after six weeks, and abdominal fat amount, fat liver accumulation, and LDL-C, HDL-C, cholesterol and triglyceride were measured. Histological studies were done on kidney, liver and testis. Body weight of E group increased up to about 50% (1.25-fold more than C group), their abdominal fat amount showed a two-fold increase compared with the C group(pandlt;0.001), and morphologic differences were observed in liver tissue relative to fat accumulation. Of biochemical factors, only triglyceride levels showed statistically significant increase in the E group (pandlt;0.05). Microscopic assessment of kidney, liver and testis samples, regarding to cells size and number showed no significant differences between C and E groups. This method is proposed as a mean to simulate an early stage of obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • High fat diet
  • NMRI mouse
  • Triglyceride
  • Cholestrol